Ποταμούλα-3

 

Δημοπρατείται ,αύριο Τρίτη  ,από τον Δήμο Αγρινίου ,το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆Ε ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 30-01-2015 ΕΩΣ 02-02-2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 750.000,00

Η µελέτη συντάχθηκε από την ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ . Αγρινίου προκειµένου να αποκατασταθεί το αγροτικό δίκτυο των ∆Ε Παναιτωλικού, Παραβόλας και Παρακαµπυλίων του ∆. Αγρινίου το οποίο πλήγηκε από έντονα πληµµυρικά φαινόµενα κατά την περίοδο από 31-01-2015 έως 02-02-2015 και υπέστη σοβαρές βλάβες.

Το σύνολο του δικτύου χρησιµοποιείται για αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Μετά την περίοδο από 31-01-2015 έως 02-02-2015 διενεργήθηκαν εκτενείς αυτοψίες από τις Υπηρεσίες του ∆. Αγρινίου, καταγράφηκαν τα προβλήµατα του αγροτικού δικτυού (βλάβες, καταπτώσεις πρανών, κατάρρευση τοίχων κλπ.) και συντάχθηκαν φάκελοι και Τεχνικά ∆ελτία ανά ∆Ε οι οποίοι απεστάλησαν στην ΠΕ Αιτωλ/νιας και κοινοποιήθηκαν στην Π.∆.Ε.

Η Τελική ένταξη του έργου έγινε από την Γενική ∆νση ∆ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξη ς και Τουρισµού στην ΣΑΕΠ 001 µε αρ. πρωτ. 115222/11-11-2015. Με την παρούσα µελέτη θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : -Καθαρισµός καταστρώµατος οδών από φερτά υλικά ή από καταπτώσεις -Καθαρισµός και επανακατασκευή χωµάτινης τριγωνικής τάφρου ή τάφρου ερείσµατος οδού στους δρόµους που προυπήρχαν. -Καθαρισµός ή αποκατάσταση µικρών τεχνικών ,όπου υπήρχαν. -Εκσκαφές για την εξυγίανση –εξοµάλυνση του καταστρώµατος των δρόµων. -Επιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά. -Αποκατάσταση αγροτικών οδών ,που ήταν τσιµεντοστρωµένοι ή Ασφαλτοστρωµένοι. Οι δρόµοι ,στους οποίους θα γίνουν οι επεµβάσεις θα υποδειχτούν από την επίβλεψη ,σύµφωνα πάντα µε το τεχνικό φάκελο που έχει υποβληθεί στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος ,προκειµένου να εγκριθεί η αντίστοιχη πίστωση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

Ο προυπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 750.000,00 € µε ΦΠΑ.