Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 507 από 507
Ποσοστό Ενσωμάτωσης: 100,0%

Επιλογές Ψήφοι Ποσοστό
Δεν εγκρίνεται/ΟΧΙ 75.048 60,90%
Εγκρίνεται/ΝΑΙ 48.175 39,10%
Σύνολο:   123.223  

ΠΗΓΗ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ