Αποτέλεσμα εικόνας για DHMOS AGRINIOY

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 11η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                  

 

 • Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 90/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων» Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 121 & 160/2015 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής).

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

 

 

 • Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

 

 

 • Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 83/2015 απόφασης Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. περί «Εγγυητικής/ες επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό της με αρ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής”».

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

 

 

 • Έγκριση ή μη του  1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), 1ου  Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.  και της 1ης  παράτασης εργασιών εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ905 & ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».  

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 

 • Έγκριση ή μη των πρωτόκολλων παραλαβής των έργων:

 

Α) «Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Λεπενούς».

Β) «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου».

Γ) «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 

 • Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανέγερση Ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου». (2η παράταση).

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 

 

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2015.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 

 • Έγκριση  διενέργειας  διαφόρων  προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 

 • Έγκριση διενέργειας «προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών Προσώπων του».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 

 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την «σίτιση του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου για το σχολικό έτος 2015-2016».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 

 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της «παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (ταχυμεταφορά εγγράφων) έτους 2015-2016».

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 

 • Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 

 • Καθορισμός τιμής μονάδας και απευθείας αγορά ακινήτου για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ματαράγκας κ. Γκρέκας Βασίλειος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

 

 

 • Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής  Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Αγρινίου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 • Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείο ΔΑΚ Αγρινίου «Μιχάλης Κούσης»).

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 

 • Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων Δήμου Αγρινίου.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 

 • Διατύπωση προτάσεων του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο εκπόνησης της Αναθεώρησης – Τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 

 

 • Μετατροπή σιντριβανιού σε παρτέρι καλλωπιστικών φυτών επί της πλατείας Καλφούντζου στη Δ.Κ. Καινουργίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 38/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Καινουργίου κ. Ευθυμίου Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

 

 

 • Ανανέωση άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών της εταιρείας «ΚΟΣΜΙΚ ΣΕΝΤΕΡ A.E.» νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Καρόπουλο Ιωάννη.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Χορήγηση άδειας σε παραγωγό για Λαϊκές Αγορές.

 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

 

 • Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους  2015. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 196/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).

 

                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ