Καλούνται οι συνδημότες που επιθυμούν να εγγραφούν στο νεοϊδρυθέν ΚΑΠΗ ΓΑΛΑΤΑ, ηλικίας άνω των εξήντα (60) ετών, να προσέλθουν στο ΚΕΠ ΓΑΛΑΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλουν την   αίτηση εγγραφής τους.

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ   

Η εγγραφή των μελών είναι πέντε (5) Ευρώ (μόνο για μία φορά) και η ετήσια συνδρομή είναι πέντε (5) Ευρώ και θα κατατίθενται με την αίτηση.

 

Η Υπεύθυνη του ΚΑΠΗ

 

ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ