ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωάννινα, 20 – 03 – 2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

E-mail: t.kalogianni@php.gov.gr

Εισήγηση της κ. Τατιάνας Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων,

υπεύθυνης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών,

στο Περιφερειακό Συμβούλιο για

την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020 και την Έξυπνη Εξειδίκευση.

H Περιφερειακή Αρχή ξεκίνησε μεθοδικά και οργανωμένα το μεσοβραχυπρόθεσμο σχεδιασμό της για την υλοποίηση ενός προγράμματος αναγέννησης, επανεκκίνησης και βιώσιμης προοπτικής της τοπικής οικονομίας, άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων της στις αρχές του 2011.

Όπως και τότε, εξακολουθούμε και σήμερα να είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Τόπος μας και διακριτά χαρακτηριστικά έχει και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πολίτες με κοφτερό νου και εργατικότητα, στοιχεία ικανά να δημιουργήσουν και να προσφέρουν ποιοτικές καινοτομίες, αναγκαίες, ιδιαίτερα σήμερα, για να αναδειχθούν στην ενοποιημένη παγκόσμια Αγορά τα στοιχεία της οικονομίας μας.

Καθοριστικό σημείο του προγραμματικού μας σχεδιασμού αποτέλεσε η έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας στις 14-09-2011 από το Περιφερειακό μας Συμβούλιο, στον οποίο και καταγράφηκαν οι εξειδικευμένοι στόχοι και τομείς, στους οποίους ήταν επιβεβλημένο να εστιαστούν οι κάθε είδους επενδύσεις, ώστε να είναι ταχύρυθμη και αισθητή η βελτίωση των στοιχείων και των συνιστωσών της τοπικής οικονομίας.

Οι τομείς αυτοί είναι:

 • Πρωτογενή τομέας και Αγροβιοδιατροφικός τομέας

 • Βιομηχανία της εμπειρίας για τον τουρισμό & πολιτισμό (Δημιουργική βιομηχανία)

 • Νέα Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τους ερευνητικούς & ακαδημαϊκούς φορείς της περιοχής (ΑΕΙ – ΤΕΙ – κλπ)

 • Υγεία (ιατρικός τουρισμός) & Ευεξία (ιαματικός τουρισμός).

Κατά το σχεδιασμό του Προγράμματός μας για την περίοδο 2014-2020, κληθήκαμε και τεκμηριώσαμε, και μετά από ευρύτατη διαβούλευση, στις επιβλέπουσες και εγκρίνουσες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία εκπορεύονται τα κονδύλια αυτά, ότι η εστίαση στους προαναφερόμενους τομείς, πληρούσε τις προδιαγραφές της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (smart specialization).

Οι χρηματοδοτήσεις, δηλαδή, να εντάσσονται σε έναν εξειδικευμένο και ολοκληρωμένο, για την περιοχή μας, σχεδιασμό, προερχόμενο από μελέτη της περιοχής υπό το πρίσμα:

 • των δυνατών και αδύνατων σημείων αναφορικά με το εσωτερικό περιβάλλον της περιοχής, όπως προκύπτει από τους εσωτερικούς πόρους από τους οποίους χαρακτηρίζεται (π.χ. ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιότητες και χαρακτηριστικά της περιοχής, υπάρχουσα τεχνογνωσία, χρηματοοικονομικά στοιχεία και ικανότητα να υποδεχθεί και να ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις) και

 • των ευκαιριών και των απειλών, που αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της περιοχής, οι οποίες πρέπει να εντοπιστούν και να καταγραφούν, να προσαρμοστεί η περιοχή μας σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει -όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό- (π.χ. εξέταση των χαρακτηριστικών «ανταγωνιστικών» περιοχών, ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.).

Άλλωστε, η έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014-2020, υπό το πρίσμα των ανωτέρω πραγματοποιήθηκαν χωρίς αστερίσκους, παρατηρήσεις και υποσημειώσεις και επιβεβαίωσε την ορθότητα των πολιτικών μας επιλογών.

Οι Άξονες του Προγράμματός μας είναι επτά:

 1. η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 2. η προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης

 3. η ενίσχυση υποδομών μεταφορών.

 4. η ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας και

 5. η ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη & καταπολέμηση των διακρίσεων καθώς και

 6. και 7. που αφορούν την Τεχνική Βοήθεια του ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

Στον συνοπτικό αλλά και κατατοπιστικό πίνακα που σας έχει διανεμηθεί αποτυπώνονται οι, μέχρι σήμερα ισχύοντες ανά διαρθρωτικό ταμείο, προϋπολογισμοί για την Περιφέρεια Ηπείρου.

Βέβαια, είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι η απλούστευση του συνολικού πλαισίου (διαδικασιών, εναρμόνισης κανόνων, κλπ) σε έναν ενιαίο γενικό κανονισμό για τα πέντε (5) χρηματοδοτικά εργαλεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), βοήθησε προς την κατεύθυνση αυτή, καθότι τα διαρθρωτικά ταμεία είναι πλέον πιο κοντά στις περιφέρειες και τους πολίτες και μπορούν να προσδώσουν:

 • ολοκληρωμένη προσέγγιση των παρεμβάσεων με συνέργειες μεταξύ ειδικότερων πολιτικών,

 • μεγαλύτερη διαφάνεια και

 • ταχύτητα στη διαχείρισή τους, μέσω των εκλεγμένων προσώπων και οργάνων, που είναι απευθείας υπόλογοι στην εκλογική τους περιφέρεια.

Στο σημείο αυτό, λόγοι πολιτικής δεοντολογίας και προσωπικής μας ηθικής, επιτάσσουν να ευχαριστήσουμε τους συμβούλους που συνεργάστηκαν μαζί μας στους σχετικούς τομείς αλλά κυρίως τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος που, υπό τη διεύθυνση της Κας Παπανικολάου και υπό το αυστηρό καθεστώς τήρησης των προδιαγραφών και χρονοδιαγραμμάτων, ανταποκρίθηκαν απόλυτα στις ανάγκες διαμόρφωσης και συγκρότησης του σχεδιασμού, ώστε κάθε σχετικό αίτημα προς τις εγκριτικές αρχές (εθνικές ή ευρωπαϊκές) να διακρίνεται τόσο από την εμπρόθεσμη όσο και από την έγκυρη υποβολή του.

Κυρίες και Κύριοι,

Η πολιτική εξουσιοδότηση που μας επανα-ανετέθηκε από τον Ηπειρωτικό λαό δεν μας εφησυχάζει.

Τουναντίον μας προκαλεί σε εντονότερη εγρήγορση και σε δυναμικότερη διεκδίκηση.

Ο τόπος έχει ανάγκη γόνιμης συνεργασίας.

Οι καιροί και οι συνθήκες επιβάλλουν αυστηρή εναρμόνιση με τα οριζόμενα στον κεντρικό σχεδιασμό και τιθασευμένο οικονομικό προγραμματισμό για έργα με τεχνική αρτιότητα, ωφέλιμα και λειτουργικά στην κοινωνία, στο σωστό χρόνο.

ΣΤΟΧΕΥΣΗ μας είναι η μετάβαση σε μία μετα-επιδοτήσεων εποχή όπου είναι αναγκαία η μόχλευση της πρωτοβουλίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, η οποία:

 • θα ενισχύσει την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα,

 • θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα και υπηρεσίες και

 • θα υλοποιήσει το όραμα για μια ευέλικτη, πολυσυλλεκτική και εξωστρεφή οικονομία με διακριτή τοπική ταυτότητα και προοπτική αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης.