Πρόσκληση και προκήρυξη  του ΕΣΠΑ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις Υποδομές στον τομέα της υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα:

 

Ολοκλήρωση προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων της Περιφέρειας. Επίσης, ολοκλήρωση της αναβάθμισης του πολυωρόφου τμήματος του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ό Άγιος Ανδρέας’, το οποίο αποτελείται από ένα υπόγειο, ισόγειο και επτά ορόφους, εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο κτίριο αυτό.

Σε ποιους απευθύνεται

  • 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδας
  • Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 11/7/2016 έως 30/9/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα 264 41, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει …

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
NEO Πατρών-Αθηνών 28 (1ος όροφος), 264 41 Πάτρα
Τηλ
2613 611400-1
Φαξ
2610 422978

Αριστείδης Μαμασιούλας

2613 611417

Ιστοσελίδα δημοσίευσης