Αποτέλεσμα εικόνας για mesologgi

Με την υπ’ αριθ. 38520/30-11-2016 (ΑΔΑ: 7ΡΒ7465ΦΘΕ-19Θ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, χρηματοδοτείται ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με το ποσό των 690.402,61 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009. Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί την τελευταία δόση των παρακρατηθέντων οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, δηλαδή μέχρι και το έτος 2009.

Με δεδομένο, όπως προκύπτει και από την σχετική απόφαση, το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες και την κρίση του Δήμου, ως ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ θεωρούμε ότι και εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2017, πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση σε ποια έργα και μελέτες θα κατευθυνθεί το εν λόγω ποσό, ούτως ώστε να υπάρξει θετικό αποτύπωμα στην συνολικότερη λειτουργία του Δήμου καθώς και των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του.  

 

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»