Ξηλώνουν το ΤΕΙ Μεσολογγίου.Μεταφέρουν τον εξοπλισμό του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και ΤΜΥΠ

Δυστυχώς σε λίγο καιρό και από ότι φαίνεται πολύ σύντομα οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Μεσολογγίου,συνεχίζουμε να το γράφουμε με αυτή την ονομασία,θα ερημώσουν μιας και το σχέδιο Αθηνά ήταν η αρχή για το ολοκληρωτικό ξήλωμα του.Μην ξεχνάμε ότι το σχέδιο Αθηνά στην τελική μορφή του έκλεισε μόνο το ΤΕΙ Μεσολογγίου και άλλαξε όλες τις άλλες αποφάσεις για άλλα ιδρύματα.

Διαβάστε την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην διαύγεια του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την μεταφορά του εξοπλισμού  του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και ΤΜΥΠ  απο το Μεσολόγγι στην Πάτρα.

ΘΕΜΑ:Ανακοίνωση «Μεταφοράς εξοπλισμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και ΤΜΥΠ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»

ΣΧΕΤ:

α) Το με αρ. πρωτ. 21399/29-05-15 έγγραφο επιτροπής Καθ. Τμ/τος Μηχ/γιας

. β) Η με αρ. πρωτ. 30930/07-08-2015 Απόφαση Προέδρου ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας, με την οποία εγκρίνονται οι συγκεκριμένες εργασίες μεταφοράς εξοπλισμού, ΑΔΑ:78Θ346914Γ-ΑΜ9

γ) Η με αρ. πρωτ. 389/9-1-15 Απόφαση Προέδρου, για τον ορισμό Επιτροπών έτους 2015.

δ) Η με αρ. πρωτ. 504/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ: 7ΟΣΜ46914Γ- ΦΑ4. Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Δνση Πληροφ/κης & Τεχν. Υπηρεσιών, καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν την δυνατότητα και τα απαιτούμενα μέσα να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελλο μέσω του Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο επισυναπτόμενο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1”, για την απευθείας ανάθεση του έργου «Μεταφορά εξοπλισμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και ΤΜΥΠ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», προυπολογισθείσας δαπάνης 18.327,00 € με ΦΠΑ. Αναλυτικά το αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2”, όπου αναφέρεται ο κύριος εξοπλισμός που θα απεγκατασταθεί, μεταφερθεί και εγκατασταθεί. Σημειώνεται ότι το εν λόγω παράρτημα δεν αναφέρει λεπτομερώς όλα τα προς μεταφορά αντικείμενα. Πλήρης εικόνα του αντικειμένου του διαγωνισμού μπορεί να αποκτηθεί με επιτόπια επίσκεψη του υποψηφίου αναδόχου, πριν την υποβολή της προσφοράς και σύμφωνα με τα παρακάτω: 2 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι και την 01 -09-2015, ημέρα Τρίτη. Ο κάθε συμμετέχον θα υποβάλει την προσφορά του στο κεντρικό πρωτόκολλο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (οδός Μ. Αλεξάνδρου 1-Κουκούλι), H κάθε προσφορά θα συμπληρώνεται σε αντίγραφο ειδικού εντύπου που επισυνάπτεται. Το άνοιγμα και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί κατά την 08 -09-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή σε ευρώ. Προσφορές που υποβάλλονται μετά απο την 01-09-2015, ημέρα Τρίτη, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλουν προσφορά για μέρος μόνο του ζητούμενου έργου. Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, καθώς και προσφορών που θέτουν όρους και προϋποθέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. Οι ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. Οι συνεταιρισμοί δ. Οι κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο , εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή υποδομή (προσωπικό τουλάχιστον 7 ατόμων-μεταφορικά μέσα τουλάχιστον 2 φορτηγά εκ των οποίων το ένα μήκους 6 μέτρων -1 ανυψωτικό μέσο- τα κατάλληλα μηχανήματα (αεροσυμπιεστή) και εργαλεία, για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Για την αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και πληροφορίες παρέχονται απο την Δνση Πληροφ/κης & Τεχν. Υπηρ. στην οδό Θεοτοκοπούλου παραπλεύρως των εστιών “ΚΟΥΚΟΣ” (κτίριο παλιάς Διασύνδεσης) στην Πάτρα και στο τηλ. 2610 326221 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΙ και τους Υπευθύνους χρέωσης.

3 Οι παραδοτέες εργασίες θα πρέπει να τιμολογηθούν με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση- κατακύρωση. Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του μειοδότη. Στον ανάδοχο γίνεται η επί πλέον κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ. Πληροφορίες στην διεύθυνση: οδός Θεοτοκοπούλου, παραπλεύρως των εστιών “ΚΟΥΚΟΣ” (κτίριο παλιάς Διασύνδεσης) στην Πάτρα και στο τηλ. 2610 326221 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατά τα λοιπά , ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: “ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 “ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 “ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ -Δ/νση Πληρ/κής και Τεχν. Υπηρ. ΤΕΙ -Κεντρική Διοίκηση ΤΕΙ -www.diavgeia.gov.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ.Δ.Μ.Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Καθ. Σωκράτης Ν. Καπλάνης

http://www.onairnews.gr/