1506616_765566220165324_5908370351851657365_nΆρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η Αυτοδιοικητική Κίνηση με την επωνυμία «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» είναι ανεξάρτητη, ριζοσπαστική, αγωνιστική δημοτική κίνηση πολιτών. Η Κίνηση αυτή συγκροτήθηκε και απέκτησε πολιτική προσωπικότητα τον Απρίλιο του 2014, συμμετείχε στις Δημοτικές εκλογές του 2014 και συμμετέχει πλέον και ως Δημοτική Παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου με 5 Δημοτικούς Συμβούλους. Αποτελεί μια αυτόνομη συλλογικότητα αυτοδιοικητικού χαρακτήρα που στηρίζεται στην αρχή της συμμετοχής, στη διαφάνεια, στην ισοτιμία των μελών, στην συλλογική ηγεσία, με γενικό οραματικό στόχο που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: ΆΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ειδικότερους στόχους – προτεραιότητες:
• τη θεσμική εξυγίανση και το δημοκρατικό εξορθολογισμό του Δήμου
• τη προώθηση με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των δημοτικών συμφερόντων
• την δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
• την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών
• τη παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας
• τη προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με βιώσιμη χωροταξία και βιώσιμο αστικό περιβάλλον ώστε να εξασφαλίζεται το δικαίωμα στην πόλη και με την βιώσιμη και ορθή διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την ήπια ανάπτυξη των ευπαθών οικοσυστημάτων του Δήμου μας και τέλος
• τη δημιουργία δομών και υποδομών στους τομείς της Παιδείας του Πολιτισμού και του Αθλητισμού και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και εν γένει του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας.
Σ’ αυτήν συμμετέχουν πολίτες που συμφωνούν με το προγραμματικό κείμενο – πλαίσιο, αρχών, στόχων προσανατολισμών και προτεραιοτήτων, της παράταξης μας ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αντιλήψεις ή κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα και επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δημιουργικής σύνθεσης απόψεων και ιδεών. Βασική αρχή λειτουργίας είναι η αρχή της πλειοψηφίας, ωστόσο επιδίωξη όλων όσων συμμετέχουν στην Αυτοδιοικητική Κίνηση πρέπει να είναι η προωθητική σύνθεση απόψεων ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία ή αν είναι δυνατόν με ομοφωνία.
Άρθρο 2ο
ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Το έμβλημα της Kίνησης είναι αυτό που περιγράφεται λεπτομερώς στην Δικαστική Ανακήρυξη του Συνδυασμού «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αγρινίου και έχει αποτυπωθεί στο σχετικό blog(anatrophtora.wordpress.com) του Συνδυασμού.
Άρθρο 3ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Το προγραμματικό κείμενο – πλαίσιο αρχών στόχων προσανατολισμών και προτεραιοτήτων της Κίνησης είναι αυτό που εγκρίθηκε και παρουσιάσθηκε δημόσια στις 12/4/2014 με τίτλο: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ–ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και αποτελεί δεσμευτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο διαμορφώνεται η πολιτική και οι προτάσεις της Κίνησης για το Δήμο Αγρινίου και καθορίζεται η δράση των μελών και των οργάνων της. Για την έγκριση νέου Προγραμματικού Κειμένου – Διακήρυξης ή τροποποίηση ή επικαιροποίηση του ισχύοντος απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της.
Άρθρο 4ο
ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Όργανα της κίνησης είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών και
2. Η Γραμματεία
Κυρίαρχο σώμα της Κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Κίνηση. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ή τροποποιεί το προγραμματικό κείμενο και τις αρχές λειτουργίας της, επικαιροποιεί εκσυγχρονίζει ή τροποποιεί στοιχεία του προγράμματος, αποφασίζει το πρόγραμμα δράσης της Κίνησης σε συνεργασία με την Γραμματεία, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό, εκλέγει τον επικεφαλή του συνδυασμού «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» που θα είναι και υποψήφιος Δήμαρχος, καθώς και 9μελή Γραμματεία.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Γραμματεία ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον 30 μέλη της κίνησης. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή είναι παρόντα το 50% +1 των μελών της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε διάστημα 3 ημερών, την ίδια ώρα και χωρίς απαρτία. Οι Γενικές συνελεύσεις είναι ανοικτές σε παρατηρητές/τριες, που έχουν δικαίωμα λόγου, όχι όμως ψήφου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα της, τηρεί την διαδικασία και υπογράφει τα πρακτικά. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία(50% +1) των παρόντων μελών της στα πλαίσια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού στην διαφορετικότητα των απόψεων.
Οι υποψήφιοι του συνδυασμού «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ακόμη και αυτοί που δεν θα εκλεγούν έχουν λόγο για την πορεία των δημοτικών πραγμάτων και δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοτική Ομάδα που θα υποστηρίζει την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 5ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων η Κίνηση διοικείται από τη Γραμματεία, η οποία φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης τηρεί τα οικονομικά και ενημερώνει τα βιβλία της Κίνησης.
Η θητεία της Γραμματείας είναι ετήσια και ο αριθμός των μελών της καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9 μέλη. Μέλη της γραμματείας θα είναι αυτοδίκαια ο επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού, 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι, συν 3 μέλη της Αυτοδιοικητικής Κίνησης (όχι Δημοτικοί Σύμβουλοι) και υπ’ αυτή την έννοια η Γραμματεία θα είναι μια διευρυμένη Δημοτική Ομάδα (Δ.Ο) που θα επεξεργάζεται και θα αποφασίζει για τα θέματα που θα συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Γραμματεία συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα ή έκτακτα εάν το ζητήσει το 50% +1 των μελών της. Μπορεί δε να συστήνει Ομάδες Εργασίας για διάφορα θέματα ή να ορίζει υπεύθυνους θεματικών επιτροπών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Τις συνεδριάσεις της μπορούν να παρακολουθούν τα μέλη της κίνησης καθώς επίσης και τα μέλη των θεματικών επιτροπών της Δημοτικής Παράταξης οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί. Η Γραμματεία τηρεί βιβλίο μελών της Κίνησης, βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Γραμματείας και βιβλίο Ταμείου της Κίνησης.
Άρθρο 6ο
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ
α) Μέλος της Αυτοδιοικητικής Κίνησης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του, κάθε πολίτης, γυναίκα ή άνδρας που έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, δημότης ή κάτοικος του Δήμου Αγρινίου που αποδέχεται το προγραμματικό κείμενο και τις αρχές λειτουργίας της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει την έξοδο των μελών τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες που είναι αντίθετες με το προγραμματικό κείμενο – πλαίσιο, τις αρχές και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κίνησης.
β) Τα μέλη της Κίνησης είναι ισότιμα και συμμετέχουν στους τομείς εργασίας της επιλογής τους. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανά της. Τα μέλη πρέπει να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, δράσεις, ατομικές ή συλλογικές και να συμμετέχουν στα δημοτικά πράγματα της πόλης, με βάση τις αρχές της Κίνησης. Τα μέλη τέλος υποχρεούνται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής ενός (1) ευρώ.
Άρθρο 7ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι της Κίνησης είναι:
α) Οι συνδρομές των μελών.
β) Οι δωρεές φίλων και συμπαθούντων και έσοδα από εκδηλώσεις.
γ) Η Γραμματεία κάθε χρόνο ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για τον οικονομικό απολογισμό της Κίνησης.
Άρθρο 8ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Οι αρχές λειτουργίας της Κίνησης μπορούν να τροποποιηθούν από την Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή της απόλυτης πλειοψηφίας (50% + 1) των ταμειακώς εντάξει μελών και απόφαση με πλειοψηφία του 50% + 1 των παρόντων.
Τροποποίηση των αρχών λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει κατά το έτος διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών και μέχρι την διεξαγωγή τους.

Άρθρο 9ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Η Κίνηση διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την συμμετοχή των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων. Πιθανά περιουσιακά της στοιχεία περιέχονται σε Νομικά πρόσωπα με κοινωφελή χαρακτήρα (π.χ. Δομές αλληλεγγύης του Δήμου, Πνευματικό Κέντρο, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις κ.ά.).

Αγρίνιο 18-3-2015
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ