937fm
Αρχική » Άλλες Ειδήσεις » Πως…χαιρέτησε ο Τσίπρας τον Βαρεμένο(φωτο)
Πως…χαιρέτησε ο Τσίπρας τον Βαρεμένο(φωτο)
Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò (Ê), ÷áéñåôÜ ôïí âïõëåõôÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ãéþñãï ÂáñåìÝíï (Á) õðü ôï âëÝììá ôïõ Ãà ôçò ÊÅ ôïõ ÊÊÅ ÄçìÞôñç Êïõôóïýìðá (Ä) óõíïìéëïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ïñêùìïóßáò ôùí âïõëåõôþí óôç ÂïõëÞ, ÁèÞíá, ÓÜââáôï 03 Ïêôùâñßïõ 2015. Ïé âïõëåõôÝò üðùò ðÜíôá, Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîïõí íá äþóïõí ðïëéôéêü Þ èñçóêåõôéêü (÷ñéóôéáíéêü Þ ìïõóïõëìáíéêü) üñêï. Ïñêßóôçêáí ïé 300 âïõëåõôÝò ôùí ïêôþ êïììÜôùí ðïõ åêëÝ÷èçêáí óôéò ôåëåõôáßåò åèíéêÝò åêëïãÝò ôçò 20çò Óåðôåìâñßïõ. Óôç íÝá êïéíïâïõëåõôéêÞ ðåñßïäï, ï ÓÕÑÉÆÁ èá áíôéðñïóùðåýåôáé áðü 145 âïõëåõôÝò, ç ÍÄ áðü 75, ç ×ñõóÞ ÁõãÞ áðü 18, åíþ ç ÄçìïêñáôéêÞ ÓõìðáñÜôáîç (ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ) èá åêðñïóùðåßôáé áðü 17 âïõëåõôÝò, ôï ÊÊÅ Ý÷åé åêëÝîåé 15, ôï ÐÏÔÁÌÉ 11, ïé ÁÍÅË 10 êáé ç ¸íùóç Êåíôñþùí 9 âïõëåõôÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Πως…χαιρέτησε ο Τσίπρας τον Βαρεμένο(φωτο)

Εκείνος πρόταξε το χέρι του για την καθιερωμένη χειραψία και ο άλλος του έριξε ένα….χαστουκάκι!

Με έναν ιδιαίτερα οικείο τρόπο χαιρέτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Βαρεμένο, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας των βουλευτών στη Βουλή.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον κ. Τσίπρα να «χαιρετά» με αυτόν τον αρκετά φιλικό και οικείο, μεταξύ τους, τρόπο τον βουλευτή του κόμματός του.http://www.usay.gr/