15151543_898851303591298_1702139693_n

Πάνω στην αγωνία και το άγχος της Δημοτικής Αρχής να παρουσιάσει κάτι από το ανύπαρκτο έργο της, μετά από δύο χρόνια, κάνει τραγελαφικά πράγματα.
Ανακοίνωσε στις 22-11-2016 ότι παραχώρησε οικόπεδο για την ανέγερση του 3ου και 21ου νηπιαγωγείου Αγρινίου.
Με την διαφορά ότι το οικόπεδο αυτό είχε παραχωρηθεί κατά χρήση από τις 29-5-2012, όταν ως Δήμαρχος υπέγραψα το συμφωνητικό με τον ΟΣΚ, μετά από τις 203 και 205/2011 και την 162/2012 αποφάσεις (επισυναπτόμενα έγγραφα) του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου!!!
Έγινε η μελέτη από τον ΟΣΚ και με καθυστέρηση λόγω της διάλυσης του ΟΣΚ, δημοπρατήθηκε στις 13-10-2015 και σήμερα υπάρχει ανάδοχος εργολάβος.
Είναι προφανές ότι για να γίνει μελέτη και να δημοπρατηθεί το έργο, είχε παραχωρηθεί πολύ νωρίτερα το οικόπεδο και όχι τώρα πού ανακοίνωσε ο Δήμαρχος.
Κατά τα άλλα ο Δήμαρχος ως «πονηρός πολιτευτής», στο αντίστοιχο δελτίο τύπου αναφέρει:
«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης ακινήτου του Δήμου για την ανέγερση σχολικών κτιρίων στον Αγ. Ιωάννη Ριγανά. Ο Δήμαρχος ανταποκρινόμενος στο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, υπέγραψε σύμβαση που δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα στέγασης των μαθητών δύο νηπιαγωγείων της πόλης μας!!!» Και πιό κάτω: » Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποδυκνύει τη σημασία που δίνει η Δημοτική Αρχή στα έργα που αφορούν στις σχολικές δομές και αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη!!!».
Κάτι τέτοια λένε και γελούν μέχρι και τα πλακάκια της Χ. Τρικούπη…
Και κάτι ακόμη.
Για να τους προλάβουμε από νέες «επιτυχίες» στον τομέα αυτόν, τους επισημαίνουμε ότι με τις ίδιες αποφάσεις έχουμε παραχωρήσει οικόπεδα και για τα 15ο, 11ο και 10ο Νηπιαγωγεία Αγρινίου, που ελπίζουμε γρήγορα να κατασκευασθούν από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε».
Τώρα για ποιά «ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη» μιλάει ο Δήμαρχος, ένας Θεός ξέρει…

Από το πρακτικό της με αριθ. 8ης/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου   του   Δήμου Αγρινίου.   

                                      Αριθμ. Απόφασης 162/2012

             ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση των αριθ. 203/2011 κ΄ 205/2011 Αποφάσεων του  Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου που αφορά στα οικοδομικά τετράγωνα 1079 -1243  κ΄ ΚΦ 1231 για διάθεση οικοπέδων στον ΟΣΚ Α.Ε για κατασκευή κοινωφελών κτηρίων (σχολείων)».

 Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου95 και παρ. 1 του  άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις  διατάξεις του Π.Δ. 185/2007 και των άρθρων 266 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ.  κα΄ του Ν.  3827/2010) και 267 του Ν.  3852/2010, ύστερα από  την αριθ. πρωτ. 40883/18-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, στους Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο  του Τοπικού  Συμβουλίου Νέων, καθώς και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.

      Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος κ. Παύλος Μοσχολιός και  ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 45 μελών βρέθηκαν παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι 41.    

                                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γρίνος Γεώργιος (Πρόεδρος) 1. Κραββαρίτη Ευαγγελία
2. Γαλαζούλα  Μαρία 22. Σιδερίδης Ιωάννης 2. Βασιλείου Ιωάννης
3. Γιαννακόπουλος Δημήτριος 23. Σφυρής Βλάσιος                        3. Σταμάτης Δημήτριος
4. Δεληγιάννης Γεώργιος 24. Σφυρής Σπυρίδων 4. Δήμας Δημήτριος
5. Ζαμπάρας Γεώργιος 25. Τζαμαλής Παναγιώτης
6. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος 26. Τσούκαλος Ευστάθιος
7. Καλαντζής  Ιωάννης 27. Αλεξόπουλος Βασίλειος
8. Κατσαρή – Μαυραγάνη   

    Κωνσταντούλα

28. Αλεξόπουλος Γεώργιος
9. Κοκκινοβασίλης Παύλος 29. Γκρίζης Νικόλαος
10. Κορδολαίμης Χρήστος 30. Δημητρέλης Αντώνιος
11. Κούρος Αντώνιος 31. Ζήσης Γρηγόριος
12. Λαδάς Θεόδωρος 32. Καζαντζής Νικόλαος
13. Μπαλάσκας Επαμεινώνδας 33. Καλαντζής Κωνσταντίνος
14. Παπαθανάσης Βασίλειος 34. Καρακώστας Βασίλειος
15. Παπαθανασίου Κωνσταντίνος 35. Κοτρολός Λάμπρος
16. Παπαϊωάννου Χριστόφορος 36. Μουρτζιάπης Δημήτριος
17. Πιστιώλη-Σαλακίδου Όλγα 37. Μπόκα Γεωργία
18. Ράπτης Γεώργιος 38. Σβεντζούρης Δημήτριος
19. Ράπτης Ευθύμιος 39. Στυλιαράς Ιωάννης
20. Ρούση – Τζιμάνη Αγγελική 40. Νικάκης Βασίλειος
21. Σερπάνου Μαργαρίτα 41. Σιδέρης Κωνσταντίνος

                                                                            (Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα   και εμπρόθεσμα  

                                                                     προσκλήθηκαν όπως  φαίνεται   από τα αποδεικτικά  επίδοσης).    

              Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων καθώς και Πρόεδροι  Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων .   

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι υπάλληλοι του τμήματος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου Παναγιώτης Ζουναράς για την τήρηση των πρακτικών, Μαρκαντωνάτου Πολυξένη και Αλεξάνδρα  Τραγουλιά.

 Από τους Διευθυντές – Προϊσταμένους – Εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι κ.κ.: Τσιχριτζή Χριστίνα, Τσουράπης Αθανάσιος, Χατζηανέστης Στέφανος, Ρόκου Μαρία, Τζογάνης Δημήτριος, Τσάρκου Ελένη, Καπέρδα Θεοδώρα, Νταλιάνης Χαράλαμπος, Αναστασίου Ιωάννης, Μποκώρου Σπυριδούλα και Γιάγκας Δημοσθένης. Επίσης παραβρέθηκε ο υπάλληλος Λαχανάς Βασίλειος για την ηλεκτρολογική υποστήριξη της συνεδρίασης και ο κλητήρας Κοντογιάννης Νεκτάριος.

  Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησε ο κ. Ζήσης Γρηγόριος και δεν επέστρεψε ως την λήξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια  της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι κ.κ. Αλεξόπουλος Β., Αλεξόπουλος Γ., Γκρίζης Ν., Δημητρέλης Α., Καζαντζής Ν., Καλαντζής Κ., Καρακώστας Β., Κοτρολός Λ., Μουρτζιάπης Δ., Μπόκα Γ., Σβεντζούρης Δ. και Στυλιαράς Ι. οι οποίοι δεν επέστρεψαν ως την λήξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος έθεσε τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης που προέκυψαν, ήτοι:

     α)  Εκδίκαση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 328/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη ολοκλήρωσης αποχετευτικών έργων λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας”», λόγω του ότι η προσφυγή πρέπει να εκδικασθεί πριν την παρέλευση 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της (9-5-2012) και δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο να προγραμματισθεί νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την σημερινή.

     β) Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ με κωδικό 12/2012/Δ, στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητος «2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών», «3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» και «4. Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», λόγω του ότι η  ημερομηνία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 30 Μαΐου και δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο να προγραμματισθεί νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την σημερινή.

     γ) «Συμπλήρωση της αριθ. 203/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου που αφορά στα οικοδομικά τετράγωνα 1079 -1243 κ΄ ΚΦ1231 για διάθεση οικοπέδων στον ΟΣΚ Α.Ε για κατασκευή κοινωφελών κτηρίων (σχολείων)», λόγω  του ότι ο  ΟΣΚ Α.Ε. με έγγραφό του προς το Δήμου Αγρινίου ζητεί άμεσα την συμπλήρωση της ανωτέρω απόφασης, ώστε να  διεκπεραιώσει το φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

δ) Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για έργα που αφορούν: «Περιφερειακές και τοπικές οδούς καθώς επίσης και για παρεμβάσεις ολοκλήρωσης ή αναβάθμισης του οδικού δικτύου αστικών μεταφορών και διασυνδέσεων», λόγω του ότι το πρόγραμμα είναι άμεσης αξιολόγησης και ο Δήμος Αγρινίου έχει ήδη ώριμο φάκελο – πρόταση για την εν λόγω πρόσκληση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο επί παρόντων (41) μελών αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση των θεμάτων: (παρ. 6,  άρθρου 95  του Ν. 3463/2006), ως εξής:

Για το  1ο ΕΗΔ θέμα κατά πλειοψηφία  (26 ΝΑΙ,   13  OXI  μειοψηφούντων των κ.κ., Γ.Ζήση, Λ.Κοτρολού, Ν.Γκρίζη, Ν.Καζαντζή, Κ.Καλαντζή, Γ.Μπόκα, Γ.Αλεξόπουλου, Δ.Σβεντζούρη, Ι.Στυλλιαρά, Α.Δημητρέλλη, Δ.Μουρτζιάπης, Β.Καρακώστα, και Β.Αλεξόπουλο και 2 ΑΠΟΧΕΣ απεχόντων των κ.κ. Β.Νικάκη, κ΄ Κ.Σιδέρη ).

       Για τα: 2ο, 3ο, κ΄ 4ο ΕΗΔ θέματα κατά πλειοψηφία (39 ΝΑΙ, κ΄ 2 ΑΠΟΧΕΣ, απεχόντων των κ.κ. Β.Νικάκη και Κ.Σιδέρη).

  Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο ΕΗΔ θέμα, προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου, όπου αναφέρονται τα εξής:

            Έχοντας υπ όψη  τις 307/2008,  203/2011  κ΄ 205/2011 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,  πρέπει να συμπληρωθούν η δεύτερη  και η τρίτη ως εξής:

«το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγρινίου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό δωρεάν  παραχώρησης και κατά πλήρης δικαίωμα χρήσης με ανέγερση σχολικών κτιρίων στην ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων με την επωνυμία <<Ο.Σ.Κ. ΑΕ >>, για τα εξής οικόπεδα:

1) Το αδιάθετο οικόπεδο 05 Ν εμβαδού Ε=2000,04  τ.μ.  στο ΟΤ 1243 για την στέγαση του 15ου και 11ου  νηπιαγωγείου Αγρινίου.

2) Το αδιάθετο οικόπεδο 04Ν εμβαδού Ε=954,40  τ.μ.  στο ΟΤ1079 για την στέγαση του 10ου  νηπιαγωγείου Αγρινίου .

3)Το ΚΦ 1231 για την στέγαση του 3ου και 21ου νηπιαγωγείου Αγρινίου».

Μετά  από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

             Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας  υπόψη  τα παραπάνω και (επί παρόντων 41

             μελών).

                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

           Συμπληρώνει κατά πλειοψηφία (39 ΝΑΙ κ΄ 2 ΑΠΟΧΕΣ απεχόντων των κ.κ.

         Β.Νικάκη, και Κ.Σιδέρη) τις αριθ. 203/2011  κ΄ 205/2011ΑΔΣ, ως εξής:

«το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αγρινίου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό δωρεάν  παραχώρησης και κατά πλήρης δικαίωμα χρήσης με ανέγερση σχολικών κτιρίων στην ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων με την επωνυμία <<Ο.Σ.Κ. ΑΕ >>, για τα εξής οικόπεδα:

1) Το αδιάθετο οικόπεδο 05 Ν εμβαδού Ε=2000,04  τ.μ.  στο ΟΤ 1243 για την στέγαση του 15ου και 11ου  νηπιαγωγείου Αγρινίου.

2) Το αδιάθετο οικόπεδο 04Ν εμβαδού Ε=954,40  τ.μ.  στο ΟΤ1079 για την στέγαση του 10ου  νηπιαγωγείου Αγρινίου .

3)Το ΚΦ 1231 για την στέγαση του 3ου και 21ου νηπιαγωγείου Αγρινίου».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι  307/2008,  203/2011 κ΄ 205/2011 ΑΣΔ ως έχουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό   162/2012

Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο Γραμματέας                              ΤΑ ΜΕΛΗ

                        (Τ.Υ)                                       ( Τ.Υ)                                           (Τ.Υ)  

    

Ακριβές Απόσπασμα

Αγρίνιο  25 – 5 – 2012

                                                      Η Γραμματέας

                                   ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

 

                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                                                 

       Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.   

                                    Αριθ. Απόφασης 203/2011

    ΘΕΜΑ: «Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 307/2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου που αφορά στα οικοδομικά τετράγωνα 1079 -1243 Κ΄ 1287»

        Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήμερα την 30η   του μηνός Μαϊου  του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ  ύστερα από  την αριθ. Πρωτ.38425/26-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, στους προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίου τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών, σε Φορείς της πόλης καθώς και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ..

   Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος κος Παύλος Μοσχολιός και  ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 45 μελών βρέθηκαν παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 39.

          

                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεώργ. Γρίνος (Πρόεδρος) 23.Χρήστος Κορδολαίμης 1.  Γεώργ. Ράπτης
2.Κων/λα Κατσαρή 24.Αντώνιος Κούρος 2.Χριστόφ. Παπαϊωάννου
3.Θεόδωρος Λαδάς 25.Παναγιώτης Τζαμαλής 3.Δημήτρ. Σταμάτης
4.Μαρία Γαλαζούλα 26. Γρ. Ζήσης 4.Ιωάννης Βασιλείου
5.Μαργαρίτα  Σερπάνου 27. Νικόλαος Γκρίζης 5.Κων. Σιδέρης
6.Ευσταθ.Τσούκαλος 28.Νικόλαος Καζαντζής 6.Ιωάννης Στυλιαράς
7.Πιστώλη-Σαλακίδου Όλγα 29.Λάμπρος Κοτρολός
8. Βασίλ. Παπαθανάσης 30.Κων/νος Καλαντζής
9.Δημήτρ. Γιαννακόπουλος 31 . Βασίλειος Αλεξόπουλος
10. Βλάσιος Σφυρής 32.Γεώργ. Αλεξόπουλος
11.Ευαγγ.Κραββαρίτη 33.Βασίλ.Καρακώστας
12.Κων/νος. Παπαθανασίου 34.Αντώνιος Δημητρέλης
13.Γεώργ. Δεληγιάννης 35.Δημήτρ. Σβεντζούρης
14.Γεώργ. Ζαμπάρας 36.Γεωργία Μπόκα
15.Σπυρ. Σφυρής 37.Δημήτρ. Μουρτζιάπης
16.Παύλος Κοκκινοβασίλης 38..Βασίλειος Νικάκης
17.Νικόλαος Θεοδωρόπουλος 39. Δημήτριος Δήμας
18.Ευθύμ.Ράπτης
19. Ιωαν. Σιδερίδης
20.Αγγελ.Ρούσση-Τζιμάνη
21.Ιωάννης Καλαντζής
22.Επαμειν.Μπαλάσκας

                                                            (Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα  και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν όπως φαίνεται

                                                                                                 από τα αποδεικτικά  επίδοσης)

               Παρευρέθηκαν και ο Πρόεδρος του  Τοπικού Συμβουλίου Νέων και Πρόεδροι Συμβουλίων των Δημοτικών

      κ΄ Τοπικών Κοινοτήτων          

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι  υπάλληλοι  του Δήμου Αγρινίου Αλεξάνδρα Ξεθάλη, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και οι υπάλληλοι  Πολυξένη Μαρκαντωνάτου, και Τραγουλιά Αλεξάνδρα  .          

     Από τους Δ/ντές- Προϊσταμένους – εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι:  Νταλιάνης Χαράλαμπος, Χατζηανέστης Στέφανος, , Γιάγκας Δημοσθένης,  Μαρία Ρόκκου, Σπυριδ. Μποκώρου,  Τσουράπης Αθανάσιος και ο Δημήτριος Μαντζανάς  του Παναγιώτη .

                                            

    Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση  δύο εκτός ημερήσιας  διάταξης θεμάτων:

    Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  προσήλθε ο κ.  Χριστοφ. Παπαϊωάννου ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

  Με  την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  προσήλθε ο κ. Κ. Σιδέρης ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

Με  την έναρξη της συζήτησης του 49ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  απεχώρησε ο κος Κ.Καλαντζής ο οποίος δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της Συνεδρίασης.

 Ο  πρόεδρος εισηγούμενος το 50ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη τους το από 12-5-2011 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Σχεδίου πόλης κ΄ Πολεοδομικού σχεδιασμού στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

   «Η Δ/νση Μελετών έχοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΕΓ 32 – Τ2/6320 (πρωτ. Δ.Α. 25065/29-4-2011)  έγγραφο του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την διόρθωση της 307/2008 Απόφασης και  συγκεκριμένα:

Α). Στο θέμα:

Από το εσφαλμένο: << Διάθεση ……………….της Νομαρχιακής …………..>>

Στο σωστό: <<Παραχώρηση της χρήσης………………..της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας και νυν Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος..……..>>

Β). Στο εισηγητικό:

1). Από το εσφαλμένο: << Την διάθεση των…………>>.

Στο σωστό: <<Την παραχώρηση της χρήσης των……………>>.

2). Από το εσφαλμένο: <<Την υποβολή αιτήματος προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας…………. >>.

Στο σωστό: << Την υποβολή αιτήματος προς  την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας και νυν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος..…….>>.

Γ). Στο αποφατικό:

1). Από το εσφαλμένο: << Την διάθεση των………….>>.

Στο σωστό: <<Την παραχώρηση της χρήσης των……………>>.

2). Από το εσφαλμένο: <<Την υποβολή αιτήματος προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας…………. >>.

Στο σωστό: <<Την υποβολή αιτήματος προς  την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας και νυν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος..……..>>».

       Μετά  από αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

      Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω  (επί παρόντων 40 μελών)  

                    

                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

  1.            A) Διορθώνει στην αριθ. 307/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:     

     1). Από το εσφαλμένο: << Την διάθεση των εξής >>.

          Στο σωστό: <<Την παραχώρηση της χρήσης των εξής>>.

   2). Από το: << Την υποβολή αιτήματος προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας……. >>.

         Στο:  << Την υποβολή αιτήματος προς την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας και  

 νυν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος..……..>>».

       

           Β) Ομοίως διορθώνει στο θέμα και στο εισηγητικό της αριθ. 307/2008 ΑΔΣ, ενώ κατά τα

 λοιπά ισχύει ως έχει.

  

              Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  203/2011  

               Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η Γραμματέας                              ΤΑ ΜΕΛΗ

                       (Τ.Υ)                                       ( Τ.Υ)                                              (Τ.Υ)       

                                          Ακριβές Απόσπασμα     

                                         Αγρίνιο  14 –06 – 2011   

                                         Από τη Γραμματεία    

                                               Η Υπάλληλος

              ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

 

           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                                                 

     Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δήμου Αγρινίου.   

                                      Αριθ. Απόφασης 205/2011

       ΘΕΜΑ:  «Παραχώρηση κατά χρήση του Κ.Φ. 1231 (χώρος Σχολείου)  στον ΟΣΚ για την ανέγερση των Νηπιαγωγείων 3ου και 21ου  του Δήμου Αγρινίου»  

        Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήμερα την 30η   του μηνός Μαϊου  του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ  ύστερα από  την αριθ. Πρωτ.38425/26-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο, στους προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίου τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών, σε Φορείς της πόλης καθώς και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ..

   Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο Δήμαρχος κος Παύλος Μοσχολιός και  ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 45 μελών βρέθηκαν παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 39.

          

                                                  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεώργ. Γρίνος (Πρόεδρος) 23.Χρήστος Κορδολαίμης 1.  Γεώργ. Ράπτης
2.Κων/λα Κατσαρή 24.Αντώνιος Κούρος 2.Χριστόφ. Παπαϊωάννου
3.Θεόδωρος Λαδάς 25.Παναγιώτης Τζαμαλής 3.Δημήτρ. Σταμάτης
4.Μαρία Γαλαζούλα 26. Γρ. Ζήσης 4.Ιωάννης Βασιλείου
5.Μαργαρίτα  Σερπάνου 27. Νικόλαος Γκρίζης 5.Κων. Σιδέρης
6.Ευσταθ.Τσούκαλος 28.Νικόλαος Καζαντζής 6.Ιωάννης Στυλιαράς
7.Πιστώλη-Σαλακίδου Όλγα 29.Λάμπρος Κοτρολός
8. Βασίλ. Παπαθανάσης 30.Κων/νος Καλαντζής
9.Δημήτρ. Γιαννακόπουλος 31 . Βασίλειος Αλεξόπουλος
10. Βλάσιος Σφυρής 32.Γεώργ. Αλεξόπουλος
11.Ευαγγ.Κραββαρίτη 33.Βασίλ.Καρακώστας
12.Κων/νος. Παπαθανασίου 34.Αντώνιος Δημητρέλης
13.Γεώργ. Δεληγιάννης 35.Δημήτρ. Σβεντζούρης
14.Γεώργ. Ζαμπάρας 36.Γεωργία Μπόκα
15.Σπυρ. Σφυρής 37.Δημήτρ. Μουρτζιάπης
16.Παύλος Κοκκινοβασίλης 38..Βασίλειος Νικάκης
17.Νικόλαος Θεοδωρόπουλος 39. Δημήτριος Δήμας
18.Ευθύμ.Ράπτης
19. Ιωαν. Σιδερίδης
20.Αγγελ.Ρούσση-Τζιμάνη
21.Ιωάννης Καλαντζής
22.Επαμειν.Μπαλάσκας

                                                            (Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα  και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν όπως φαίνεται

                                                                                                 από τα αποδεικτικά  επίδοσης)

                                                                      

               Παρευρέθηκαν και ο Πρόεδρος του  Τοπικού Συμβουλίου Νέων και Πρόεδροι  Συμβουλίων Δημοτικών και                                        

      Τοπικών Κοινοτήτων .          

                                                                          

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι  υπάλληλοι  του Δήμου Αγρινίου Αλεξάνδρα Ξεθάλη, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και οι υπάλληλοι  Πολυξένη Μαρκαντωνάτου, και Τραγουλιά Αλεξάνδρα  .          

     Από τους Δ/ντές- Προϊσταμένους – εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι:  Νταλιάνης Χαράλαμπος, Χατζηανέστης Στέφανος, , Γιάγκας Δημοσθένης,  Μαρία Ρόκκου, Σπυριδ. Μποκώρου, ,  Τσουράπης Αθανάσιος και ο Δημήτριος Μαντζανάς  του Παναγιώτη .

                                            

    Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία  ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση  δύο εκτός ημερήσιας  διάταξης θεμάτων:

    Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου Εκτός Ημερήσιας Διάταξης  προσήλθε ο κ.  Χριστοφ. Παπαϊωάννου ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

  Με  την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  προσήλθε ο κ.Κ. Σιδέρης ο οποίος παρέμεινε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

  Με την έναρξη της συζήτησης του 49ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  απεχώρησε ο κ. Κ. Καλαντζής και δεν επέστρεψε μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης.

   Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 52ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Δ/νσης  Μελετών του Δήμου Αγρινίου, όπου αναφέρονται τα εξής:

«Η Δ/νση Μελετών έχοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. ΕΓ 32-Τ2/6320 (πρωτόκολλο Δήμου Αγρινίου 25065/29-4-2011)  έγγραφο του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ:

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο  την παραχώρηση της χρήσης του Κ.Φ. 1231 (χώρος σχολείου) στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. προκειμένου να εγκαταστήσει το 3ο & 21ο  νηπιαγωγείο της πόλης του Αγρινίου. »

Μετά  από αυτά ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

     Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω,  (επί παρόντων  40 μελών)  

                                      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει τη παραχώρηση της χρήσης του Κ.Φ. 1231 (χώρος σχολείου) στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. προκειμένου να εγκαταστήσει το 3ο & 21ο  νηπιαγωγείο της πόλης του Αγρινίου.

                   Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό   205/2011

          Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η Γραμματέας                              ΤΑ ΜΕΛΗ

                       (Τ.Υ)                                      ( Τ.Υ)                                            (Τ.Υ)       

                                          Ακριβές Απόσπασμα     

                                         Αγρίνιο  31 – 5 – 2011   

                                         Από τη Γραμματεία    

                                               Η Υπάλληλος

                      ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΞΕΘΑΛΗ