Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018, στην 1
η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
πραγματοποιηθεί στις 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο
Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της ημερήσιας
διάταξης:
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα:
«Έγκριση περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου για την λεκάνη απορροής
ποταμού Αχελώου».
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Κιτσοπάνος).