«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας, για την πραγματοποίηση εργασιών για την «συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2019-2020»

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 

 • Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 • Το υπ’ αριθ. 117314/2859 από 27/05/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε. 
 • Η υπ’ αριθ. 2501/10/972/177-α από 04/06/2020 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου. 
 • Η υπ’ αριθ. 6330/20/1163685 από 04/06/2020 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας και,  

 

 

   Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών ηλεκτροφωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας από την εταιρεία “A.G.T. CONTSRUCTIONS A.T.E. “ 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

ΑΡΘΡΟ (1)

 

 • Για την πραγματοποίηση εργασιών ηλεκτροφωτισμού, τμηματικά και σε θέσεις περιορισμένης έκτασης, επιβάλλουμε τον εκ περιτροπής περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, καθώς και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, σε όλο το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας, ήτοι :

 

α. Στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 59+681 έως την χ/θ 139+000,

β. Σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, 

γ. Στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Καρπενησίου, από την χ/θ 0+001 έως την χ/θ 52+400, 

δ. Στην Εθνική Οδό Αμφιλοχίας – Λευκάδας, από την χ/θ 0+001 έως την χ/θ 53+000

ε. Σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Αγίου Νικολάου. 

 

 • Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από 06/06/2020 έως και την 31/12/2021, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως  19:00΄, καθημερινά. 
 • Μετά το πέρας των εργασιών τα εκάστοτε τμήματα των οδών θα δίδονται άμεσα στην κυκλοφορία.

 

 

ΑΡΘΡΟ (2)

 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας “A.G.T. CONTSRUCTIONS A.T.E.”, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει μόνο κατά το χρόνο τέλεσης των εργασιών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη τεχνική έκθεση και μελέτη σήμανσης του έργου. Επιπλέον, να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια κατά τόπο αστυνομική υπηρεσία (Τ.Τ. Αγρινίου – Α.Τ. Αμφιλοχίας – Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 06/06/2020 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 19.00’  ώρα της 31/12/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου, το Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας και το Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας, κατά τόπο αρμοδιότητας.

 

Ο  Διευθυντής

Κωνσταντίνος ΚΑΚΟΥΣΗΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή της 1ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας »

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 3. Το υπ’ αριθ. 4455 από 04/06/2020 έγγραφο του Δήμου Αμφιλοχίας.
 4. Το υπ’ αριθ. 177790/3162 από 01/06/2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
 5. Την υπ’ αριθ. 6325/20/1166501 από 04/06/2020 Αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και, 

 

Αποσκοπούντες στην ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης,  στην ασφάλεια των συμμετεχόντων και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων κατά την διεξαγωγή της 1ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της 1ης Ποδηλατοβόλτας Αμφιλοχίας, συνολικής απόστασης 10 χλμ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 06/06/2020 με ώρα εκκίνησης την 18.30΄ ώρα από τον χώρο του Λιμένα Αμφιλοχίας :  

 

 • Την προσωρινή ακινητοποίηση των οχημάτων στον χώρο του Λιμένα Αμφιλοχίας και του Κόμβου Αμφιλοχίας, καθώς και  
 • Την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την χ/θ 110+500 της Ε.Ο. Αντιρρίου  – Ιωαννίνων (διασταύρωση Τ.Κ. Σαρδηνίων) έως την χ/θ 113+000 της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων (Θέση «Αγγέλω») και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, από 18.30΄ ώρα  έως 20.00΄ ώρα και την εκτροπή των οχημάτων μέσω της Επαρχιακής Οδού Αμφιλοχίας – Εμπεσού – Κάφκα.   

 

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Το χρονικό διάστημα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί  ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης την 06/06/2020 και ώρα 18.30΄.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας. 

 

 1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κωνσταντίνος ΚΑΚΟΥΣΗΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής