ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση – Μετακίνηση υπαλλήλων».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ . 1 4 5

Ο Δήμαρχος Αγρινίου

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010. 2. Τις αριθμ. 143/2012, 516/2014, 132/2015, 251/2015, 30/2016, 40/2017 αποφάσεις Δημάρχου Αγρινίου. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 72 του ν. 3584/2007 4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. 5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/29-9-2011 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Αγρινίου ως εξής:

 

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

Διευθύντρια :Μαρία Ρόκου Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Προϊστάμενος:Μιχαήλ Τριαντάφυλλος

 

1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Διευθύντρια:

Γεωργακού Παππά Σταυρούλα Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Προϊσταμένη: Θεοδώρα Καπέρδα Τμήμα Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας και Άδειών Μεταφορών

Προϊσταμένη: Μαρία Χρυσικού

 

3.O Κωνσταντίνος Μπαρπάκης, ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης , μετακινείτε από το Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας, καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ορίζεται αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

4.Ο Αριστείδης Σχισμένος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μετακινείτε από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

5.Η Σταυρούλα Κωνσταντοπούλου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μετακινείτε από το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

6.Ο Ευάγγελος Κουτσογούλας, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών , μετακινείτε από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Υπηρεσία Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

7.Η Αθηνά Μιχάλη , ΠΕ Διοικητικού, μετακινείτε από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

8.Η Σπυριδούλα Καλφούντζου, ΔΕ Διοικητικού, μετακινείτε από το Τμήμα Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , στο Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

9.Ο Ευάγγελος Τσούνης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , τοποθετείτε στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Κυκλοφορίας και Άδειών Μεταφορών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί:

1.Δ/νσεις Δήμου Αγρινίου

2.κο Γενικό Γραμματέα

03.Ενδιαφερόμενους

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ