Ο Δήμος Αμφιλοχίας στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης που θα πραγματοποιηθεί στη δημοτική Ενότητα Αμφιλοχίας από 3/10/2019 έως και 09/10/2019 στο χώρο του Λιμανιού, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για χορήγηση άδειας συμμετοχής αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από το άρθρο 38 του Ν.4497/17(ΦΕΚ 271 Α΄/13-11-2017) όπως αυτό ισχύει.

Δικαιούχοι συμμετοχής
πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων
πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων
κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων
κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν 4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α) κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν 4497/17 για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
Άδεια υπαίθριου εμπορίου
Άδεια λαϊκής αγοράς
Βεβαίωση δραστηριοποίησης (παρ.3, άρθρο 38,Ν.4497/2017)
Διοικητική άδεια του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής (ανεξάρτητη οικον. Δραστηριότητα)
Βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS
Φωτοαντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας για την πώληση τροφίμων (λουκουμάδες, ξηρούς καρπούς κλπ)
Δημοτική Ενημερότητα
Διπλότυπο καταβολής τέλους συμμετοχής.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ και Δικαιολογητικά για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) .
Ο ενδιαφερόμενος για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ) υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ( Λούνα Παρκ ) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Ο ιδιοκτήτης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ( Λούνα Παρκ ) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ΄ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι, σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ.
Δικ/κα για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
1) Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση
2) πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
3) Βεβαίωση –Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου-εγκαταστάτη ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές και εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους από το κοινό.
4) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
5) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
6) βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ.
7) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων.
8) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση.
9) πρωτόκολλο της αίτησης προς την Πυροσβεστική για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
10) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για – μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, – μέτρα ασφαλείας
11) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής (ανεξάρτητη οικον. Δραστηριότητα)
12) Δημοτική Ενημερότητα
13) Διπλότυπο καταβολής τέλους συμμετοχής.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από Πέμπτη 19-09-2019 έως και την Τετάρτη 25-09-2019 στο Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου συνοδευόμενες από πλήρη δικαιολογητικά.
Η μη κατάθεση των δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.
Έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα, Γ. Στράτου 5 (Γραφείο καταστημάτων & λαϊκών αγορών) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας

Συμπληρώστε την απαραίτητη αίτηση εδώ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ