Αναστολή εκτέλεσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με Α.Π. 161950/24-07-2017 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου, για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW», ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ ΟΕ», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε. Ανακτορίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας (ΑΔΑ: 71ΕΤΟΠ1Φ-0ΚΚ).

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 160), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου κλπ» (Α’ 209), όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
 4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011…» (Β’ 21)
 5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ οικ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του ν. 4014/2011…» (Β’ 964)
 6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ 1649/45/14.1.2014 ΚΥΑ «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού …. κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α’ κλπ» (Β’ 45).
 7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ 48963/5-10-2012 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ κλπ (Β’ 2703).
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
 9. Το π.δ. 132/2017 (Α΄160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».
 10. Το π.δ. 70/15 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

 1. Το π.δ. 125/2006 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 2. Την Υ198/16.11.2016 (Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».
 3. Την παρ.1 του άρθρου 52 του πδ 18/1989, σύμφωνα με την οποία: «1. Αν υποβληθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αρμόδιος Υπουργός και επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ανώτατο διοικητικό όργανό τους μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης».
 4. Το άρθρο 1§2 εδάφιο τελευταίο, του Ν. 2503/1997, σύμφωνα με το οποίο οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 εφαρμόζονται αναλόγως και για πράξεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρεια και ήδη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 5. Το άρθρο 6 § 2β της ΚΥΑ 36060/1155/Ε./103/2013 (ΦΕΚ 1450Β/14.6.2013), σύμφωνα με την οποία η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία αυτή θεωρεί αναγκαία για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.
 6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 161950/24-07-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ ΟΕ», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε. Ανακτορίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας (ΑΔΑ: 71ΕΤΟΠ1Φ-0ΚΚ).
 7. Την από 6-11-2017 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 3034/6-11-2017 .
 8. Την με Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/6408/673/5.02.2018 αίτηση αναστολής εκτελέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ 1 του π.δ. 18/1989 του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας
 9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17269/8.12.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας περί «ύπαρξης Γης Υψηλής Παραγωγικότητας στην περιοχή «Γούργουβλη» Θυρρείου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 161950/24-07-2017 ΑΕΠΟ του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 1 MW, ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ ΟΕ», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε. Ανακτορίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας (ΑΔΑ: 71ΕΤΟΠ1Φ-0ΚΚ).

Με την από 6-11-2017 αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. κατάθ. 3034/6-11-2017), ζήτησε την ακύρωση της ως άνω ΑΕΠΟ και με βάση την προαναφερόμενη εκκρεμοδικία ενώπιον του ΣτΕ ο ως άνω Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας κατέθεσε αίτηση αναστολής εκτέλεσης (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/6408/673) βάσει του άρθρου 52 παρ 1του πδ18/1989, της προαναφερόμενης ΑΕΠΟ έως την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεως ακυρώσεως,. λόγω «ανεπανόρθωτης βλάβης του περιβάλλοντος», την οποία θα προκαλέσει στην περιοχή η λειτουργία της υπό κρίση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά.

Από την εξέταση της προσβαλλομένης προκύπτουν τα ακόλουθα:

Στην προσβαλλομένη αναφέρεται ότι «δεν επέρχονται σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής από τη λειτουργία της μονάδας. Πρόκειται για έργο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια με χρήση ανανεώσιμων πηγών, με αποτέλεσμα τη συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας και της Εθνικής οικονομίας».

Στη συνέχεια στα «Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου γίνεται απλά μνεία περί του ότι η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός του φορέα διαχείρισης Αμβρακικού στην Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου που επιτρέπεται η δραστηριότητα». Πλην των προαναφερομένων δε γίνεται καμία άλλη μνεία ειδικότερα, δεν υπάρχει καμία αναφορά για την ύπαρξη επιφανειακών υδάτων στην περιοχή, όπως της φυσικής πηγής Φουσκίδι σε απόσταση 65 μέτρων από το ακίνητο του έργου, από την οποία αρδεύονται οι αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής.. Επίσης, δεν γίνεται καμία αναφορά στο γεγονός ότι στην περιοχή Θυρρείου, όπου η επίμαχη θέση «Γούργουβλη» που χωροθετείται το επίμαχο έργο είναι γη υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, υπάρχουν αγροτικές (κηπευτικά, βρώσιμες ελιές) και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως τα ανωτέρω αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 17269/8.12.2017 βεβαίωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Σχετικό 19).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3698/2000, ΣτΕ 3752/2009), η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί αντικείμενο συνταγματικής προστασίας, δεδομένου ότι «η διατήρηση και η ορθή διαχείρισή της συνιστούν ουσιώδη όρο της βιώσιμης ανάπτυξης».

Με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 όπως ισχύει παρέχεται μεν η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, ως εξαιρετικό όμως μέτρο και με βάση ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε»

Στην προσβαλλόμενη δεν γίνεται καμία αναφορά για την αναγκαιότητα της χωροθέτησης της επίμαχης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου υπάρχει γη υψηλής παραγωγικότητας ούτε και αναφέρεται κανένας λόγος που να δικαιολογεί τη συγκεκριμένη χωροθέτηση για λόγους εξυπηρέτησης ή ανάδειξης του γεωργικού χαρακτήρα της περιοχής αυτής.

Αντιθέτως, στον Δ.8.16. περιβαλλοντικό όρο της προσβαλλόμενης, αναφέρεται ότι «ένα ποσοστό της α’ ύλης (βιορευστών) να προέρχεται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις-δραστηριότητες εντός της ελληνικής επικράτειας», υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της πρώτης ύλης επιτρέπεται να εισάγεται από το εξωτερικό.

Η ύπαρξη αυτού του όρου αποδεικνύει ότι καμία σύνδεση της επίμαχης δραστηριότητας με την περιοχή χωροθέτησης δεν υπάρχει αλλά αντιθέτως από τη λειτουργία της υποβαθμίζεται η γύρω περιοχή και επιχειρείται η μετατροπή από γεωργική γη σε βιομηχανική περιοχή κατά τρόπο συνταγματικά ανεπίτρεπτο.

Στην κατεύθυνση αυτή και για κατοχύρωση της γεωργικής γης το ΥΠΕΝ προεβει σε νομοθετική ρύθμιση με το άρθρο 26 του Ν 4496/2017 όπου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες ποσότητες της πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιόμετρων.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η επίμαχη δραστηριότητα βρίσκεται εντός του φορέα διαχείρισης Αμβρακικού, ήτοι κοντά σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, κάθε έργο ή δραστηριότητα που βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου NATURA, αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή καθαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή.

Η ειδική οικολογική αξιολόγηση για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται ως τμήμα της ΜΠΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011. Η διαδικασία αυτή δεν ακολουθήθηκε κατά την έκδοση της προσβαλλομένης και αυτό την καθιστά ελλιπή.

Τέλος επειδή τα προαναφερόμενα στοιχεία κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δεν εξετάστηκαν και δεν ζητήθηκαν από την αδειοδοτούσα αρχή, πλην όμως η σπουδαιότητά τους για λόγους περιβαλλοντικούς αξιολογείται ως μείζονος σημασίας, θεωρούνται απαραίτητα κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και η απουσία τους θέτει σε αμφισβήτηση την προσβαλλόμενη .

Επειδή μετά από όσα επισημάνθηκαν παραπάνω και από τους λόγους ακύρωσης που προβάλλει ο αιτών, υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης και σοβαρής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση και λειτουργία της ως άνω μονάδας, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 52 παρ 1του πδ18/1989 και να ανασταλεί η ισχύς της προσβαλλομένης απόφασης.

Για τους λόγους αυτούς

Γίνεται δεκτή η με α.π. 6408/673/5.02.2018 αίτηση αναστολής εκτελέσεως, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Αναστέλλεται η ισχύς της υπ’ αριθ. πρωτ. 161950/24-07-2017 ΑΕΠΟ του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου για το έργο: «μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 1 MW ιδιοκτησίας «ΧΡ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ – ΚΛ. ΚΑΡΒΕΛΗ ΟΕ», στη θέση «Γούργουβλη», Δ.Ε. Ανακτορίου, Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτ/νίας (ΑΔΑ: 71ΕΤΟΠ1Φ-0ΚΚ) μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης ακυρώσεως (αρ. καταθ 3034/6-11-2017), καθώς και κάθε άλλης μεταγενέστερης ερειδομένης σε αυτήν πράξης κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                         Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ                          ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

katounanews.blogspot.gr