Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης,  έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 5 παρ. 7 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020).
 2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα : «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό».
 3. Την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011 εγκύκλιο περί καθορισμού «ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ και ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες» καθώς και την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/220088/3-11-2011 εγκύκλιο του ίδιου υπουργείου.
 4. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/12-2-2020 (ΦΕΚ 409/Β΄/2020) περί «τροποποίησης της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006(ΦΕΚ769/Β΄) απόφασης καθιέρωσης ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», ως προς το ωράριο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

 

Αποφασίζει τα εξής: 

 

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αναστέλλεται από 17/3 η λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου για τις επόμενες 14 ημέρες. Στόχος της ενέργειας αυτής, είναι η αποφυγή του συνωστισμού από τη φυσική παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Συγκεκριμένα:

 

 1. Αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών Δόμησης & Γ.Σ.Π. (Πολεοδομία) από 16 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020 με φυσική παρουσία των δημοτών, χωρίς καμία επίπτωση στην εξέλιξη των υποθέσεων των πολιτών. Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ 2613610110 και στο e-mail: [email protected]. Στο αρχείο της Πολεοδομίας και συγκεκριμένα στο χώρο εργασίας των υπαλλήλων δεν θα μπορούν να εισέλθουν οι δημότες. 

 

 1. Αναστέλλεται η λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου με φυσική παρουσία των δημοτών, που εξυπηρετούν κοινό από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020. Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής στους δημότες μέσω e-banking και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2613610299 στο e-mail  [email protected] και στο fax 2613 610248. 

 

 1. Αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π. για συναλλαγές με το κοινό με φυσική παρουσία των δημοτών, από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020. Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2613 610257 και στο e-mail [email protected] 

 

 1. Αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος Πρωτοκόλλου μέσω φυσικής παρουσίας από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020. Κατάθεση μπορεί να γίνει στο e-mail [email protected]. Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. 2613 610221.

 

 1. Αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των δημοτών, των γραφείων των  Δημοτικών Κοινοτήτων για το κοινό, από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020.

 

Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ως εξής: 

Κεντρικός Τομέας: τηλ. 2610 438466

Αρκτικός Τομέας:  τηλ. 2610 430984

Ανατολικός Τομέας : τηλ. 2610 225031

Νότιος Τομέας : τηλ. 2610 331663

Δημοτική Ενότητα Ρίου: τηλ. 2613 602608  

Δημοτική Ενότητα Παραλίας: τηλ. 2613 602512, 2613 602522 

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας: τηλ. 2613 600918, 26130600920 

Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων: τηλ. 2613 600700

 

 1. Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ. ΕΣ. θα λειτουργούν από 7:30 έως 15:00, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και προγραμματισμένα ραντεβού, ως εξής: 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Κ.Ε.Π. τηλ. 2613 614503  fax 2610 243403 e-mail [email protected] 

Κ.Ε.Π.  Δ.Ε. Ρίου τηλ. 2613 602633  fax 2613 602617 e-mail [email protected] 

Κ.Ε.Π Δ.Ε. Μεσσάτιδας τηλ. 2613 614601 fax 2613 614 698 e-mail [email protected] 

Κ.Ε.Π Δ.Ε. Παραλίας τηλ.  2613602522, fax 2610528971, e-mail [email protected]

Κ.Ε.Π. Δ.Ε. Βραχναιίκων τηλ. 2610670825, fax 2610670973, e-mail [email protected]

 

 1. Οι προγραμματισμένοι πολιτικοί γάμοι από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020, θα γίνονται με την παρουσία έως και 10 ατόμων, λαμβάνοντας πάντα τα προσήκοντα μέτρα. 

                Τηλ. Επικοινωνίας: 2613 610229

 

 1. Για το Δημοτολόγιο-Ληξιαρχείο για τις συναλλαγές με το κοινό από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλ. 2613 610226, 2613 610229 στο και στο e-mail  [email protected]

 

 1. Για τις λοιπές και εξειδικευμένες υπηρεσίες του Δήμου τα τηλέφωνα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-patras.gr ή στα τηλέφωνα 2613 610380, 2613 610381, 2613 610390.

 

 1.  Αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των δημοτών, του γραφείου του Τμήματος   Κοινωνικής Πρόνοιας για το κοινό, από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020.

 

Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ως εξής:

Τηλ. 2610 450283, fax 2610462097.

 

 1. Αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία των δημοτών, του γραφείου του Τμήματος   Τοπικής Οικονομίας για το κοινό, από 17 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2020.

Για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ως εξής:

Τηλ. 2613 610250, fax 2613 610251 και στο email:[email protected]

 

Για οποιαδήποτε τροποποίηση ή επαναλειτουργία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.