Δήμος Αγρινίου: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για τους εργαζόμενους για ένα έτος

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται, σε συνοπτικό διαγωνισμό «η παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου για ένα (1) έτος», με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 15.808,00€.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ