Πρόσκληση για την 3η/2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 3 η /2020 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 5, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Oλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
2020 (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων.
(Εισηγητής: κ. Δρέλλιας Λ.)
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την επέκταση και
αναβάθμιση GIS -ΒΑΑ Δήμου Αγρινίου- Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
(Εισηγήτρια: κ. Σταύρου Δ. )
3. Έγκριση 1ου
Πρακτικού ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την « προμήθεια,
εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης του στόλου των οχημάτωνΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ». (Εισηγήτρια: κ.
Σταύρου Δ.)
4. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 31/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το
σκέλος της έγκρισης του 1A Πρακτικού της Επιτροπής ανοικτού άνω των ορίων
διαγωνισμού για την «προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (δύο εκσκαφείςφορτωτές και ένα σάρωθρο)- Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ» και έγκριση του πρακτικού
2Α αποτελέσματος αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια δύο εκσκαφέων –
φορτωτών. (Εισηγήτρια: κ. Σταύρου Δ.)
5. Διαγραφή Οφειλών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Τελών Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγήτρια: κ. Πατσιά Δ.)
6. Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2020. (Εισηγήτρια:
κ. Πετσάβα Ιουλία )
7. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής. (Εισηγητής: κ. Β. Σαράκης)
8. Επικαιροποίηση Μελέτης(Τεχνικών Προδιαγραφών) και κατάρτιση των όρων
διακήρυξης Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για το υποέργο
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» Α/Α 1 της Πράξης 5042963. (Εισηγήτρια:
κ. Μιχάλη Α. )
9. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την
απόφαση υπ’ αριθ. 230/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου,
προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ του
Δήμου Αγρινίου για την διενέργεια διαγωνισμού του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ & ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – Β΄ΒΑΣΗ ”
με Α.Α 83917 (Εισηγητής: κ. Ν. Σερπάνος).
10. Έγκριση για την ανάθεση (Κατακύρωση-Έγκριση 2ου Πρακτικού) της σύμβασης του
έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)-
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ” ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ” ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ».
(Εισηγητής: κ. Δ. Αγγελίδης).