Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και παρ. 2 άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, στις 30 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή σε δράσεις που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες των προτεραιοτήτων του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 2. Αποδοχή χρηματοδότησης, έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης δικτύων άρδευσης Δήμου Θέρμου» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016015654 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 3. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας του Δημοτικού Σχολείου Θέρμου και προμήθεια – εγκατάσταση μέσων πυροπροστασίας σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 4. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Κατασκευή χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο Θέρμου”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 5. Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Θέρμου» με κωδικό ΟΠΣ 5003650 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019, ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τμημάτων δημοτικής οδοποιίας Κοινοτήτων Διασελλακίου και Πέρκου Δήμου Θέρμου”
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 7. Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων από το Δήμο Θέρμου
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 8. Έγκριση διενέργειας συμβάσεων και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 9. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: “Κατασκευή βάθρων και έδραση γέφυρας τύπου Bailey – Διαμόρφωση προσβάσεων στο χείμαρρο Γαρδικιώτη επί του δρόμου Αμβρακιά – Αργυρό Πηγάδι” (ΠΕΤ 1907129827)
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 10. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου από 1-4-2019 έως 30-6-2019
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 11. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου από 1-7-2019 έως 30-9-2019.
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 12. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου από 1-10-2018 έως 31-12-2018
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 13. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς Δήμου Θέρμου»
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 14. Συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του Άρθρου 117 του ν.4412/2016 για έργα, μελέτες και συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Έργων Υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 της 1-2 και 2-2-του 2015»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Κόνισκας, Διπλατάνου και Πέρκου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Μυρτιάς»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παμφίου Δήμου Θέρμου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Κ. Πετροχωρίου, Καλουδίου και Παμφίου»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Νέων Οικοπέδων στην θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου (Β΄ΦΑΣΗ)»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδρευτικών δικτύων Τα Κ Θέρμου, Καλουδίου και Κόνισκας»
[Εισηγητής: Αθανασίου Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 23. Έγκριση της αριθμ. 25/20198 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ, οικονομικού έτους 2020»
[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.] 24. Έγκριση της αριθμ. 26/20198 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.»
[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.] 25. Έγκριση της αριθμ. 27/20198 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Έγκριση διενέργειας Προμηθειών: Ειδών Τροφίμων σίτισης (Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Ιχθυοπωλείου, Οποροπωλείου, Αρτοπωλείου, Ζαχαροπλαστείου), ειδών Καθαριότητας, Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, για το οικονομικό έτος 2020»
[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.] 26. Έγκριση της αριθμ. 28/20198 απόφασης Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. «Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης για την Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανση για το οικονομικό έτος 2020»
[Εισηγητής: Γλαβάς Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.] 27. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου (Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.)
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 28. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (σχετικά η υπ’ αριθμ. 5994/04-12-2019 αίτηση της κ. Σοφίας Μπιτχαβά και η υπ’ αριθμ. 23/2019 Απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Θέρμου).
[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] • Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θέρμου κ. Αγγελόπουλος Φώτιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
29. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2019
[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος] 30. Υποστήριξη του Δήμου Θέρμου για την υλοποίηση της δράσης “Προληπτική παιδιατρική εξέταση από το “Χαμόγελο του Παιδιού””
[Εισηγητής: Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος)
31. Παρουσίαση κωμωδίας του Ν. Ζώρη “Ραντεβού στο σπίτι μου” σε σκηνοθεσία Χρήστου Μπαϊρακτάρη από τη Θεατρική Ομάδα “ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ” Πάτρας στο Σεμιναριακό Κέντρο Θέρμου
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 32. Σύσταση επιτροπής του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 με τίτλο “Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Θέρμου”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 33. Περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Θέρμου
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 34. Έκδοση ψηφίσματος για το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] 35. Έκδοση ψηφίσματος για το Πανεπιστήμιο Αγρινίου
[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου] Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ