Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που προέρχεται από την μειοψηφία.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Βόνιτσα στις 22-7-2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 του Ν. 3852/ 2010: Εκλογή νέου αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που προέρχεται από την μειοψηφία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ

Δείτε την πρόσκληση της τακτικής συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 22 Ιουλίου  2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Αποδοχή απόφασης ένταξης  της πράξης  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 5.000.000,00 € στο Πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Εισηγητής Δήμαρχος).

2.-Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι,  συνολικού ποσού 5.000.000,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση βασικών περιβαλλοντικών υποδομών για την διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας  (Εισηγητής Δήμαρχος)

3.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Βόνιτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5028318, στον άξονα προτεραιότητας «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις Αστικές Περιοχές (ΕΤΠΑ)», του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη 2014-2020».- Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Εισηγητής Δήμαρχος)

4.-Περί αποδοχής ένταξης και πίστωσης ποσού 750.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του κωδικού έργου 2019ΣΕ05500011 της ΣΑΕ 055 του ΠΔΕ 2019 για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο χώρο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης – Ορισμός υπολόγου. (Εισηγητής Δήμαρχος)

5.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.450.000,00 ευρώ συμπ/νου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας και λοιπών υποδομών του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής Δήμαρχος)

6.-Περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας ποσού 409.400,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισηγητής Δήμαρχος)

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020”. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

8.-Συζήτηση για  τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.  (Εισηγητής κ. Μωραΐτης Νικόλαος)

9.-Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ» ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» έως τις 04/01/2020. (Εισηγητής Φραδέλος Κων/νος)

10.-Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αποκαταστάσειςαγροτικής οδοποιίας λόγω εντόνων βροχοπτώσεων στη Δ.Ε. Παλαίρου» έως τις 30/09/2019. ((Εισηγητής Φραδέλος Κων/νος)

11.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ». Λήξη 08/7/2019 (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

12.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ». Λήξη 05/7/2019 (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

13.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

14.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΏΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

15.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (Εισηγητής Στούπας Θεόδωρος)

16.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 7Χ7 ΚΑΤΟΥΝΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ)» (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

17.-Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας λόγω εντόνων βροχοπτώσεων στη Δ.Ε. Παλαίρου» (Εισηγητής Φραδέλος Κων/νος.)

18.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας λόγω έντονων βροχοπτώσεων Δ.Ε. Ανακτορίου». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

19.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

20.-Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟ Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

21.-Αποδοχή απόφασης ορισμού υπολόγου για «Ολοκληρωμένοι Τουριστικοί Προσβάσιμοι Θαλάσσιοι Προορισμοί Δήμου Ακτίου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

22.-Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου Δημοτικού Σχολείου Δρυμού Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, για τις ανάγκες στέγασης του βρεφονηπιακού σταθμού. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

23.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019 (Β΄ κατανομή). (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)

24.-Ανανέωση εξουσιοδότησης Ταμία Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)

25.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος).