Εγκρίθηκε το αρδευτικό στο Καινούριο Αγρινίου

Εγκρίθηκε σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δ.Ε. το πρακτικό δημοπρασίας και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, για τον Εκσυγχρονισμό του Αρδευτικού Δικτύου στο Καινούργιο, της Δ.Ε. Θεστιέων στο Δήμο Αγρινίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 423.000 ευρώ και αναμένεται να δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα της άρδευσης περίπου 500 στρεμμάτων καλλιεργητικών εκτάσεων, οι οποίες βρίσκονται βόρεια της κοινότητας Καινουργίου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως σε:

Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης, με αγωγούς από Πολυαιθυλένιο (ΡΕ), δεδομένης της ευκαμψίας, της στεγανότητας στις συνδέσεις, της αντοχής και της εν γένει καλής συμπεριφοράς του ανωτέρω υλικού. Οι αγωγοί θα εδράζονται σε στρώση άμμου πάχους 0,15 μ και θα εγκιβωτίζονται με άμμο μέχρι ύψους 0,20 μ από την άνω άντυτα. Το υπόλοιπο σκάμμα θα επιχύνεται με κατάλληλα επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφών.

Σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση δικλείδων οι οποίες εξασφαλίζουν την απομόνωση αυτοτελών τμημάτων των αγωγών προκειμένου να είναι ευχερής η συντήρησή τους χωρίς την παρουσία προβλημάτων στο υπόλοιπο δίκτυο.

Για την απομάκρυνση τυχόν αέρα που συλλέγεται στα υψηλότερα σημεία του δικτύου των αγωγών μεταφοράς προβλέπεται η εγκατάσταση αερεξαγωγών σε φρεάτια από σκυρόδεμα.

Για την εκκένωση του δικτύου προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων εκκενωτών με εκροή προς την μισγάγγεια που διασχίζει την έκταση.

Στις θέσεις πριν και μετά την ανάρτηση σε υφιστάμενα τεχνικά προβλέπεται η αγκύρωση των σωλήνων με σώματα από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16.

e-ea.gr