Με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε και καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (Μ.Σ.Ε.) στα μικρά μηρυκαστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

(α) Η συστηματική έρευνα και η διαφορική διάγνωση, με την εφαρμογή των κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, των Μ.Σ.Ε. στα μικρά μηρυκαστικά, μέσω της ενεργητικής και της παθητικής επιτήρησης.

(β) Επί θετικού αποτελέσματος, η εκρίζωση της διαπιστωθείσας εστίας Τρομώδους Νόσου (Κλασικής ή Άτυπης) ή Σ.Ε.Β., ο έλεγχος και η αποτροπή της διασποράς του αιτιολογικού παράγοντα.

(γ) Η αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της Σ.Ε.Β. στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ