Ενημέρωση από Δήμο Αμφιλοχίας για ωφελούμενους οκταμήνων Ο.Α.Ε.Δ.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι της 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. αμέσως μετά τη λήψη του συστατικού σημειώματος από τον Ο.Α.Ε.Δ. και πριν την κατάθεσή του στο Δήμο, να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού προκειμένου να ενημερωθούν και να κλείσουν ραντεβού για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στους αριθμούς 26423-60421 (κα Παναγιώτα Σιακαπέτη) και 26423-60454 (κα Χρυσάνθη Γιάννικου).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Α.Φ.Μ.
  • Α.Μ.Κ.Α.
  • Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού όπου να φαίνεται ευδιάκριτα το IBAN
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφιλοχίας www.dimosamfilochias.gr)

 

Διευκρίνιση

Για τους ωφελούμενους του Δήμου Αμφιλοχίας κατηγορίας Υ.Ε. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ τυπικά προσόντα. Για τους ωφελούμενους των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., απαιτούνται τα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα, όπως αναφέρονται στο παράρτημα της 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.