Απόφαση για ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία.

Την ανάκληση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων) PENDIFOX 33 , EC HERBAN 33 EC , STUN 33 EC και SHARPEN 33 EC με δραστική ουσία pendimethalin 33%,αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω επικινδυνότητας των παραπάνω σκευασμάτων για τη δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ανακαλείται μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διερεύνησης, η άδεια διάθεσης στην αγορά που χορηγήθηκε στα φυτοπροστατευτικό προϊόντα “PENDIFOX 33 EC”, “STUN 33 EC” ,“HERBAN 33 EC” και “SHARPEN 33 EC” με δραστική ουσία pendimethalin, καθώς σύμφωνα με τα σχετικά Δελτία Ανάλυσης του Εργαστηρίου Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, μετά από εργαστηριακές αναλύσεις ανιχνεύθηκαν συγκεντρώσεις της ουσίας nitroso-pendimethalin (νιτροζαμίνη) στο σκεύασμα και αντίστοιχα στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία, που υπερβαίνουν το όριο των 45 mg/kg.

Να σημειωθεί ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τη γενικότερη ομάδα των Ν-νιτροζαμινών και τα σχετικά κατευθυντήρια έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η N-nitroso-pendimethalin είναι τοξικολογικά σημαντική πρόσμιξη της pendimethalin με ιδιαίτερα υψηλή επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία όταν τα επίπεδά της υπερβαίνουν τα 45 mg/kg στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία και κατά συνέπεια τα σκευάσματα των οποίων τα τεχνικώς καθαρά δραστικά συστατικά περιέχουν την πρόσμιξη αυτή σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα (> 271 mg/kg) είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

⇒ Όσοι επαγγελματίες χρήστες των εν λόγω φυτοπροστατευτικών προϊόντων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.

⇒ Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά, αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).

e-ea.gr