Στο πλαίσιο της δράσης δύνανται να εφαρμοστούν τέσσερις ειδικές δεσμεύσεις, όπου η κάθε μία έχει ξεχωριστή ενίσχυση ανά είδος καλλιέργειας και γεωργικής ζώνης που εφαρμόζεται.

Tα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνών έχουν δείξει ότι τα εκπλύματα νιτρικών γεωργικής προέλευσης και ο ρυθμός δημιουργίας τους είναι συνάρτηση της χρήσης γης (του είδους της καλλιέργειας), του ύψους της βροχόπτωσης και άλλων φυσικών ή ανθρωπογενών παραγόντων. H εντατικοποίηση της γεωργίας τελευταίες δεκαετίες, σε συνδυασμό με την υπερβολική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της νιτρορύπανσης στα επιφανειακά και υπόγεια νερά.

Σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της Ε.Ε. (91/676) η χώρα μας δήλωσε ως ευπρόσβλητες ζώνες αρκετές περιοχές. H Αιτωλοακαρνανία δεν είναι ανάμεσα σε αυτές, παρά το γεγονός ότι, όπως η Ένωση Αγρινίου έχει επισημάνει (προς κάθε αρμόδιο όργανο) συντρέχουν απόλυτα οι λόγοι για την εφαρμογή προγράμματος απονιτροποίησης, ιδιαίτερα σε περιοχές, όπου μελέτες δείχνουν αυξημένα νιτρικά.

Τέτοιες περιοχές είναι αυτές του Μεσολογγίου, της Αμφιλοχίας και του συμπλέγματος των λιμνών Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας. Ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ θεωρεί ότι στο η Αιτωλοακαρνανία δεν πρέπει να απουσιάζει απ’ τις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος, το οποίο και πρόκειται να ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο.

Στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»  (νιτρορύπανση) δύνανται να εφαρμοστούν τέσσερις ειδικές δεσμεύσεις, όπου η κάθε μία έχει ξεχωριστή ενίσχυση ανά είδος καλλιέργειας και γεωργικής ζώνης που εφαρμόζεται.

1η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Αγρανάπαυση. Οι δικαιούχοι ετησίως αναλαμβάνουν να θέτουν σε αγρανάπαυση τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.

2η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Αμειψισπορά. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ετησίως να θέτουν σε ξηρική αμειψισπορά τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης. Επιλέξιμες καλλιέργειες:  Αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, βαμβάκι.

3η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης. Επιλέξιμα ως φυτά εδαφοκάλυψης είναι τα χειμερινά ψυχανθή και τα μείγματα χειμερινών ψυχανθών με σιτηρά. Επιλέξιμες καλλιέργειες: Εσπεριδοειδή, Ελιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Μηλιά, Αχλαδιά

4η ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: Μη καλλιέργεια αγροτεμαχίων που εφάπτονται σε ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες κ.α. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα. Η δέσμευση αφορά στις αροτραίες καλλιέργειες της περιοχής παρέμβασης. Επιλέξιμες καλλιέργειες: χειμερινά σιτηρά, ο αραβόσιτος, κτηνοτροφικά φυτά χλόωσης, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, βαμβάκι και ηλίανθος.

e-ea.gr