Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου να γνωστοποιήσουν ΑΜΕΣΑ στο email: [email protected] α)έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο μπορούν να δέχονται ανά πάσα στιγμή sms και β)το ενεργό email τους.

Για διευκόλυνση της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου, παρακαλούμε το mail να αναγράφει τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ 1:
ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ 2:
ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ:
κ.ο.κ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ:
EMAIL:

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του Νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας, λόγω της ιδιότητάς σας ως μαθητών γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊούCovid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία.

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας [email protected]).

 

 

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θεστιέων να αποστείλουν στο mail του σχολείου τα παρακάτω στοιχεία τους:…

Ένα ενεργό e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου στον οποίο επιθυμούν να δέχονται κλήση ή μήνυμα.
Ε-mail Σχολείου: [email protected]

(Τα παραπάνω στοιχεία ζητούνται για να μπορεί το σχολείο να επικοινωνήσει με τους γονείς ή να τους αποστείλει έγγραφα, σε περίπτωση που προκύψει τέτοια ανάγκη όσο παραμένει σε αναστολή η λειτουργία του λόγω κορωνοϊού)