«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από την χ/θ 1+100 έως την χ/θ 3+700 της Ε. O. Πρέβεζας – Αγ. Νικολάου, για την κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου, τμήμα από χ/θ 0+000 έως χ/θ 22+500 ».

  1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 4. Την υπ’ αριθμ. 2501/10/399 – α από 31/07/2018 Απόφαση Δ.Α. Ακαρνανίας.
 5. Το υπ’ αριθ. 281587/7716 από 28/09/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
 6. Το υπ’ αριθ. ΒΟΝ.165 από 01/10/2018 αίτηση της Κοινοπραξίας  « ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»
 7. Την υπ’ αριθ. 6330/18/1983871 από 02/10/2018 αναφορά του Α.Τ. Ακτίου – Βόνιτσας  και,

  

αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, στην ομαλή και την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία “ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ “.

  1. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

 • Την εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από την χ/θ 1+100 έως την χ/θ 3+700 της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Αγίου Νικολάου (χ/θ 1+700 έως χ/θ 3+500 του νέου αυτοκινητόδρομου αντίστοιχα) και την διεξαγωγή αυτής, μέσω του αριστερού κλάδου του υπό κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου «Άκτιο – Αμβρακία», για την ολοκλήρωση της Β΄ και Γ΄ Φάσης Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση της Κοινοπραξίας «Άκτωρ ΑΤΕ».
 • Την επιβολή περιορισμών, ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κινούμενων οχημάτων στo ανωτέρω σημείο, σύμφωνα με την εργοταξιακή σήμανση.
 • Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, κατά το χρονικό διάστημα από 03/10/2018 έως και 31/01/2019.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας « ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας εργαζομένων και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (5) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής οδικής σήμανσης από 03/10/2018 μέχρι 31/01/2019.

ΑΡΘΡΟ (4)

 1. Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Αστυνομικός Διευθυντής

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυν. Τμήμα Ακτίου – Βόνιτσας.