Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δ  ι  α  κ  η  ρ  ύ σ  σ  ε  ι  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας 967.741,93 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),

 

Έργο:” ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ”
Προυπολογισμού: 1.200.000,00€
Πρόκειται για μελέτη ανακατασκευής του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο ΔΑΚ
Αγρινίου και κατασκευή μεταλλικής κερκίδας 250 θέσεων, καθώς επίσης θα γίνουν
παρεμβάσεις με πλακοστρώσεις στο εσωτερικό του ΔΑΚ Αγρινίου και πλακόστρωση
πεζοδρομίου στο υπάρχων περιμετρικό πεζοδρόμιο του γηπέδου Αγίου Ιωάννη Ρηγανά. Η
παρέμβαση αφορά επίσης την τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού των Γηπέδων Αγ. Ιωάννη
Ρηγανά και Παπαδατών του Δήμου Αγρινίου.
Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α:
1.- Γενικές εκσκαφές/καθαιρέσεις σκυροδεματων
Θα γίνουν οι απαραίτητες εκσκαφές και καθαιρέσεις σκυροδεμάτων του χώρου με μηχανικά
μέσα σύμφωνα με τις τελικές στάθμες της μελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Τα κάθε
είδος προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν.
2.- Επίστρωση με νταμαρόχωμα μεταβλητού πάχους.
Επίστρωση τελικής επιφάνειας στίβου, κονίστρας ή γηπέδων αθλοπαιδιών
(καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, κ.λ.π.) με νταμαρόχωμα μεταβλητού πάχους πάχους ,
μετά την ολοκλήρωση της συμπίεσης, πάνω σε πλήρως διαμορφωμένη στρώση, που ήδη
υπάρχει, για την εξομάλυνση, συμπλήρωση με το παραπάνω υλικό στα προβλεπόμενα
υψόμετρα, η πρόσθετη μόρφωση και συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας περιλαμβανεται
στην παρούσα τιμή.
Το τελικό πάχος της στρώσης δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση μικρότερο ή
μεγαλύτερο από 7 εκ.
Το νταμαρόχωμα αποτελείται από μίγμα άμμου κονιοδεμάτων διαστάσεων κόκκων, που να
μην υπερβαίνουν τους κόκκους ρυζιού και αργίλου χωρίς ξένες προσμίξεις (χόρτα ρίζες κ.λ.π.)
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
σε ποσοστό, που να μην υπερβαίνει το 7%,η οποία αποτελεί τη συγκολλητική ύλη των
κόκκων της άμμου.
3. Κατασκευή πλακοστρώσεων με πλάκες τσιμέντου 40Χ40
Θα γίνουν παρεμβάσεις με πλακοστρώσεις στο εσωτερικό του ΔΑΚ Αγρινίου, αφού
προηγηθούν οι κατάλληλες προεργασίες (καθαιρέσεις σκυροδεμάτων, επιχώσεις,
σκυροδετήσεις δαπέδων κλπ) καθώς και την πλακόστρωση πεζοδρομίου στο υπάρχων
περιμετρικό πεζοδρόμιο του γηπέδου Αγίου Ιωάννη Ρηγανά.
4. Αποξήλωση εγκαταστημένου συνθετικού χλοοτάπητα
Αποξήλωση εγκαταστημένου συνθετικού χλοοτάπητα, υλικά πλήρωσης ή άλλα υλικά, μετά
των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των
προϊόντων αποξήλωσης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος
εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κατασκευών είτε ως προσάρτημα αυτών.
5. Συνθετικός χλοοτάπητας νέας γεννιας.
Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς.
Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση,
συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς επί τόπου του έργου, με ελαστική υπόβαση από
ίνες θυσανωτές, τοποθετημένος επάνω σε σταθερή επιφάνεια, σύμφωνα με τη μελέτη της
υπηρεσίας.
Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 11.000Dtex και θα διαθέτει
κύρια υπόβαση από πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από Latex καθώς και ενισχυτικό
πλέγμα με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει
να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους διαρροής, διαμέτρου 4mm κάθε
10x10cm.
Το ύψος πέλους θα είναι στα 60mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 62mm.
Το συνολικό βάρος θα είναι 2.690gr/m2, ενώ το βάρος του πέλους 1.250gr/m2
Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες,
πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται
άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, κόβονται λωρίδες
πλάτους 10cm του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται με λωρίδες από το ίδιο υλικό , σε χρώμα
άσπρο ή κίτρινο, επιτυγχάνοντας τη γραμμογράφηση του γηπέδου.
Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου
κοκκομετρίας 0,4 mm, με κατανάλωση 20 έως 22kg/m2 και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας
0,5 mm έως 2 mm, με κατανάλωση 8 έως 10kg/m2.
Επί πρόσθετα ο ανάδοχος οφείλει, κατά τη διαδικασία ένταξης του υλικού στο έργο, να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα κάτωθι:
1. Πιστοποιητικό FIFA RECOMMENDED 1 STAR για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα.
2. Παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον
προσφερόμενο χλοοτάπητα.
3. Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα
πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου φυσικού
αντικειμένου, κατά συνέπεια πρέπει να προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων.
4. ISO 9001:2000 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών
δαπέδων, είτε του ιδίου του αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου
με τον οποίο θα συνεργαστεί, για την έντεχνη τοποθέτησή του.
ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
1. Γενικά, Αντικείμενο, Θέση έργου.
Η παρέμβαση αφορά την τοποθέτηση Ιστών Φωτισμού 14m με προβολείς LED
ισχύος 460 Watt για τον Φωτισμό του Γηπέδου και κατασκευή υπογείου δικτύου
διέλευσης των καλωδίων