Π. Μοσχολιός

Απ’ την απάντηση του Δημάρχου προκύπτουν δύο ερωτήματα:

  1. Πώς λες ότι έχεις δική σου πρόταση ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης το 2016, επικαιροποιώντας αποφάσεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής του 2012;
  2. Πώς είναι δυνατόν να μελετηθεί και να δημοπρατηθεί από τις Κτιριακές Υποδομές στις 13-10-2015 ένα έργο, χωρίς να προηγηθεί η σύννομη παραχώρηση, που έγινε με την υπογραφή μου στο παραχωρητήριο χρήσης στις 29-5-2012  (επισυναπτόμενο έγγραφα);

Όσον αφορά στις αποζημιώσεις των επικειμένων του οικοπέδου η απόφαση ελήφθη με την 272/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (επισυναπτόμενο έγγραφο)  και είναι γνωστό ότι η καταβολή του τιμήματος γίνεται με τη νομή του ακινήτου από τον Δήμο, δηλαδή όταν ξεκινήσει το έργο.

Τώρα αν η προσδοκία του Δημάρχου είναι η μεγάλη επιτυχία της αποζημίωσης                     25 ελαιών (3.000 ευρώ) για να ξεκινήσει το έργο, τότε συγνώμη που δεν το αναφέραμε στο προηγούμενο δελτίο τύπου…

 

Α∆Α: Β4ΓΣΩ65-0ΚΗ 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αγρινίου. Αριθµ. Απόφασης 272/2012 ΘΕΜΑ: «Καθορισµός τιµής µονάδος για αποζηµίωση επικειµένων στα Ο.Τ. 1242 -1243 και 1231 µε κτηµατολ. αριθµούς 090302-090303 και 021651 στους φερόµενους ως ιδιοκτήτες Ν. Παπαντωνοπούλου- Π.Τσακανίκα –∆. Χριστοπούλου- Π. Τσακανίκας –Π. Σταµουλακάτου και Ραυτόπουλος Κων/νος – Ραυτοπούλου Αλίκη για την ανάγκη ανέγερσης δυο σχολείων στα οικοδ. τετράγωνα ΚΦ 1231 και 1243 στην Επέκταση 1991 σχεδίου πόλης Αγρινίου». Στο Αγρίνιο και στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος (Οδός Αναστασιάδη 1) σήµερα την 27η του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αγρινίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 185/2007 και των άρθρων 266 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα΄ του Ν. 3827/2010) και 267 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 72696/23-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο, στους Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, καθώς και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ.5 και 9, του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ. Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι ΠΑΡΩΝ ο ∆ήµαρχος κ. Παύλος Μοσχολιός και ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 45 µελών βρέθηκαν παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 37. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γρίνος Γεώργιος(Πρόεδρος) 2. Γαλαζούλα Μαρία 20. Σφυρής Βλάσιος 1. Καλαντζής Ιωάννης 3. Γιαννακόπουλος ∆ηµήτριος 21. Σφυρής Σπυρίδων 2. Κορδολαίµης Χρήστος 4. ∆εληγιάννης Γεώργιος 22. Τζαµαλής Παναγιώτης 3. Ράπτης Γεώργιος 5. Ζαµπάρας Γεώργιος 23. Τσούκαλος Ευστάθιος 4. Σιδερίδης Ιωάννης 6. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος 24. Αλεξόπουλος Βασίλειος 5. Βασιλείου Ιωάννης 7. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κων. 25. Αλεξόπουλος Γεώργιος 6. ∆ηµητρέλης Αντώνιος 8. Κοκκινοβασίλης Παύλος 26. Γκρίζης Νικόλαος 7. Καζαντζής Νικόλαος 9. Κούρος Αντώνιος 27. Ζήσης Γρηγόριος 8. Καρακώστας Βασίλειος 10. Κραββαρίτη Ευαγγελία 28. Καλαντζής Κωνσταντίνος 11. Λαδάς Θεόδωρος 29. Κοτρολός Λάµπρος 12. Μπαλάσκας Επαµεινώνδας 30. Μουρτζιάπης ∆ηµήτριος 13. Παπαθανάσης Βασίλειος 31. Μπόκα Γεωργία 14. Παπαθανασίου Κων/νος 32. Σβεντζούρης ∆ηµήτριος 15. Παπαϊωάννου Χριστόφορος 33. Σταµάτης ∆ηµήτριος 16. Πιστιώλη – Σαλακίδου Όλγα 34. Στυλιαράς Ιωάννης Α∆Α: Β4ΓΣΩ65-0ΚΗ 2 17. Ράπτης Ευθύµιος 35. ∆ήµας ∆ηµήτριος 18. Ρούσση – Τζιµάνη Αγγελική 36. Νικάκης Βασίλειος 19. Σερπάνου Μαργαρίτα 37. Σιδέρης Κωνσταντίνος Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα και εµπρόθεσµα προσκλήθηκαν. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και Πρόεδροι Συµβουλίων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι υπάλληλοι του τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του ∆ήµου Αγρινίου Παναγιώτης Ζουναράς για την τήρηση των πρακτικών, Μαρκαντωνάτου Πολυξένη και Αλεξάνδρα Τραγουλιά. Από τους ∆ιευθυντές – Προϊσταµένους – Εισηγητές παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι κ.κ. Χατζηανέστης Στέφανος, Τσουράπης Αθανάσιος, Τζογάνης ∆ηµήτριος, Καπέρδα Θεοδώρα, Μποκώρου Σπυριδούλα και Γιάγκας ∆ηµοσθένης. Επίσης παραβρέθηκε και ο κλητήρας Κοντογιάννης Νεκτάριος. Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης απεχώρησαν οι κ.κ. Σταµάτης ∆., Σιδέρης Κ. και Αλεξόπουλος Β. οι οποίοι δεν επέστρεψαν ως την λήξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ∆ήµου Αγρινίου, όπου αναφέρονται τα εξής: Η Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Αγρινίου, έχοντας υπόψη: 1. Το Π.∆. έγκρισης Πολεοδ. Μελέτης Επέκτασης σχ. πόλης Αγρινίου (Φ.Ε.Κ. 125∆/21-3-91). 2. τους Πίνακες και τα διαγράµµατα της 4/98 Πράξη Εφαρµογής της Πολεοδοµικής µελέτης του ∆ήµου Αγρινίου (Αριθµ. Εγκριτ. Αποφάσεων Νοµάρχη Αιτωλ/νίας 1029/18-4-2002- Μετεγράφη στις 26-4-02 – 151- Αρθµ. 972 & 1396/29-5-2001 µετεγράφη 5-9-2001 τοµ. 150- αρ. 67). 3. Το µε αριθµό 2/29-5-2012 Παραχωρητήριο χρήσης µε δικαίωµα ανεγέρσεως κτίσµατος του ∆ήµου Αγρινίου προς τον Οργανισµό Σχολικών κτιρίων «ΟΣΚ Α.Ε.» 4. Το µε αριθµό 3/29-5-2012 Παραχωρητήριο χρήσης µε δικαίωµα ανεγέρσεως κτίσµατος του ∆ήµου Αγρινίου προς τον Οργανισµό Σχολικών κτιρίων «ΟΣΚ Α.Ε.» 5. Το γεγονός ότι µετά την κύρωση της 4/98 Πράξης Εφαρµογής, και σύµφωνα µε τους πίνακες αυτής προκύπτει αποζηµίωση επικειµένων προς τις ιδιοκτησίες µε κτηµατολογικούς αριθµούς 090302-090303 στο Ο.Τ. 1242-1243 και κτηµατ. αριθµό 021651 στο Ο.Τ. 1231 στην επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου. 6. το µε αρ. πρωτ. 1730/26-5-2004 Πρακτικό Εκτίµησης αξίας επικειµένων της Επιτροπής του αρθ. 1 του Π.∆. 5 της 17-12-85/17-1-1986 Φ.Ε.Κ. 2Α’. 7. Τον πίνακα Επικειµένων που συνοδεύει την 4/98 Πράξη Εφαρµογής της Πολεοδοµικής µελέτης του ∆ήµου Αγρινίου (Αριθµ. Εγκριτ. Αποφάσεων Νοµάρχη 1029/18-4-2002 &1396/29-5-2001 ). 8. Το από 25-7-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Καταµέτρησης & Εκτίµησης εκποιούµενων κτηµάτων (Άρθ. 7 παρ. 1 του Π.∆. 270/1981). Α∆Α: Β4ΓΣΩ65-0ΚΗ 3 9. Την µε αρ. 63/2005 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Αποζηµίωση επικειµένων στην Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου (Ο.Τ. Γ1243) στην φερόµενη ιδιοκτησία Μουσέ Παρασκευής του Γεωργίου και Παπανικόλαου Κων/νο του Γεωργίου» Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι: (Α) Τον καθορισµό τιµής µονάδος για την αποζηµίωση των επικειµένων προκειµένου για την ανέγερση σχολείου στο Ο.Τ. 1243 (05Ν) ως εξής: (Α1) Για την ιδιοκτησία µε κτηµατολ. αριθµό 090303 στο Ο.Τ. 1243 µε φερόµενη ιδιοκτήτρια την Σταµουλακάτου Περσεφόνη ,συζ. Μουσέ Γεωργίου Σύµφωνα µε το από 25-7-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Καταµέτρησης & Εκτίµησης εκποιούµενων κτηµάτων (Άρθ. 7 παρ. 1 του Π.∆. 270/1981). Ο.Τ. / κτηµ. αριθµός ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ. 1243 090303 Αποθήκη ,µέτριας κατασκευής , εµβαδού 45,00 µ2 –ύψους 2,5 µ. όγκου 112,50 µ3 από τσιµεντόλιθο 45,00 µ2 Χ 40,00 ευρώ/µ2 = 1.800 ευρώ 1.800 ευρώ Σύµφωνα µε αρ. πρωτ. 1730/26-5-2004 Πρακτικό Εκτίµησης αξίας επικειµένων της Επιτροπής του αρθ. 1 του Π.∆. 5 της 17-12-85/17-1-1986 Φ.Ε.Κ. 2Α’. Ο.Τ. / κτηµ. αριθµός ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) Ο.Τ. 1243 090303 Σύρµα , µέτριας κατάστασης µήκους 175 µ., ύψους 1,5 µ. 175,00 µ. Χ 10,00 ευρώ/µ. = 1.750 1.750,00 Μάντρα µέτριας κατάστασης µήκους 33,00 µ. ,πλάτους 0,20 µ., ύψους 0,40 µ. από µπετόν µε σύρµα ύψους 1,5 µ. 33,00 µ. Χ 25,00 ευρώ/µ.= 825 ευρώ 825,00 Σύρµα µήκους 7,00µ. ύψους 1,5 µ. µε κάγκελο καλής κατασκευής 7,00 µ. Χ 35,00 ευρώ/µ.= 245 ευρώ 245 37 µεσαίες ελιές 37 Χ 80 ευρώ/τµχ. = 2.960 2.960 12 µεγάλες ελιές 12 Χ 120 ευρώ/τµχ. =1.440 1.440 1 βερυκοκιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ /τµχ. =30 30 1 κερασιά µικρή 1 Χ 30 ευρώ /τµχ. =30 30 1 µηλιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ /τµχ. =30 30 1 µανταρινιά µεγάλη 1 Χ 45 ευρώ/τµχ. = 45 45 1 πορτοκαλιά µεγάλη 1 Χ 45 ευρώ/τµχ. = 45 45 5 κλήµατα µεγάλα 5 Χ 10 ευρώ/τµχ. = 50 50 12 κλήµατα µικρά 12 Χ 10 ευρώ/τµχ. =120 120 1 ροδακινιά µικρή 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 1 βερυκοκιά µικρή 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 1 κερασιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 1 συκιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 1 ροδιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 ( + 1.800) 9.520 (Α2) Για την ιδιοκτησία µε κτηµατολ. αριθµό 090302 στα Ο.Τ. 1242 -1243 µε φερόµενους Α∆Α: Β4ΓΣΩ65-0ΚΗ 4 συνιδιοκτήτες τους – Παπαντωνοπούλου Νικολίτσα ,χα. Τσακανίκα Ζαχαρία ποσοστό συνιδιοκτησίας 12,50% – Τσακανίκα Περσεφόνη του Ζαχαρία µε ποσοστό συνιδιοκτ. 37,50% – Χριστοπούλου ∆ήµητρα ,χα. Τσακανίκα Παναγιώτη µε ποσοστό συνιδ. 12,50% – Τσακανίκας Παναγιώτης του ∆ηµητρίου µε ποσοστό συνιδιοκ. 37,50% Ο.Τ. / κτηµ. αριθµός ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) Ο.Τ.1242- 1243 090302 95 µεγάλες ελιές 95 Χ 120 ευρώ/τµχ. =11.400 11.400 (Β) Τον καθορισµό τιµής µονάδος για την αποζηµίωση των επικειµένων προκειµένου για την ανέγερση σχολείου στο Ο.Τ. Κ.Φ. 1231 (01) ως εξής: Για την ιδιοκτησία µε κτηµατολ. αριθµό 021651 που βρίσκεται στα Ο.Τ. Κ.Φ. 1231- 1231Α µε φερόµενους ως συνιδιοκτήτες τους: – Ραυτόπουλος Κων/νος του Ιωάννη µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 62,50% και – Ραυτοπούλου Αλίκη του Ιωάννη µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,50% Ο.Τ. / κτηµ. αριθµός ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) Ο.Τ.1231- 1231Α 021651 25 µεγάλες ελιές 25 Χ 120 ευρώ/τµχ. =3.000 3.000 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (Α)+(Β)= 9.520 + 11.400 + 3.000=23.920 ευρώ Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά . Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και (επί παρόντων 34 µελών). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α (Α) Καθορίζει τη τιµή µονάδος για την αποζηµίωση των επικειµένων προκειµένου για την ανέγερση σχολείου στο Ο.Τ. 1243 (05Ν) ως εξής: (Α1) Για την ιδιοκτησία µε κτηµατολ. αριθµό 090303 στο Ο.Τ. 1243 µε φερόµενη ιδιοκτήτρια την Σταµουλακάτου Περσεφόνη ,συζ. Μουσέ Γεωργίου Σύµφωνα µε το από 25-7-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Καταµέτρησης & Εκτίµησης εκποιούµενων κτηµάτων (Άρθ. 7 παρ. 1 του Π.∆. 270/1981). Ο.Τ. / κτηµ. αριθµός ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ο.Τ. 1243 090303 Αποθήκη ,µέτριας κατασκευής , εµβαδού 45,00 µ2 –ύψους 2,5 µ. όγκου 45,00 µ2 Χ 40,00 ευρώ/µ2 = 1.800 ευρώ 1.800 ευρώ Α∆Α: Β4ΓΣΩ65-0ΚΗ 5 112,50 µ3 από τσιµεντόλιθο Σύµφωνα µε αρ. πρωτ. 1730/26-5-2004 Πρακτικό Εκτίµησης αξίας επικειµένων της Επιτροπής του αρθ. 1 του Π.∆. 5 της 17-12-85/17-1-1986 Φ.Ε.Κ. 2Α’. Ο.Τ. / κτηµ. αριθµός ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) Ο.Τ. 1243 090303 Σύρµα , µέτριας κατάστασης µήκους 175 µ., ύψους 1,5 µ. 175,00 µ. Χ 10,00 ευρώ/µ. = 1.750 1.750,00 Μάντρα µέτριας κατάστασης µήκους 33,00 µ. ,πλάτους 0,20 µ., ύψους 0,40 µ. από µπετόν µε σύρµα ύψους 1,5 µ. 33,00 µ. Χ 25,00 ευρώ/µ.= 825 ευρώ 825,00 Σύρµα µήκους 7,00µ. ύψους 1,5 µ. µε κάγκελο καλής κατασκευής 7,00 µ. Χ 35,00 ευρώ/µ.= 245 ευρώ 245 37 µεσαίες ελιές 37 Χ 80 ευρώ/τµχ. = 2.960 2.960 12 µεγάλες ελιές 12 Χ 120 ευρώ/τµχ. =1.440 1.440 1 βερυκοκιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ /τµχ. =30 30 1 κερασιά µικρή 1 Χ 30 ευρώ /τµχ. =30 30 1 µηλιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ /τµχ. =30 30 1 µανταρινιά µεγάλη 1 Χ 45 ευρώ/τµχ. = 45 45 1 πορτοκαλιά µεγάλη 1 Χ 45 ευρώ/τµχ. = 45 45 5 κλήµατα µεγάλα 5 Χ 10 ευρώ/τµχ. = 50 50 12 κλήµατα µικρά 12 Χ 10 ευρώ/τµχ. =120 120 1 ροδακινιά µικρή 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 1 βερυκοκιά µικρή 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 1 κερασιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 1 συκιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 1 ροδιά µεγάλη 1 Χ 30 ευρώ/τµχ. = 30 30 ( + 1.800) 9.520 (Α2) Για την ιδιοκτησία µε κτηµατολ. αριθµό 090302 στα Ο.Τ. 1242 -1243 µε φερόµενους συνιδιοκτήτες τους: – Παπαντωνοπούλου Νικολίτσα ,χα. Τσακανίκα Ζαχαρία ποσοστό συνιδιοκτησίας 12,50% – Τσακανίκα Περσεφόνη του Ζαχαρία µε ποσοστό συνιδιοκτ. 37,50% – Χριστοπούλου ∆ήµητρα ,χα. Τσακανίκα Παναγιώτη µε ποσοστό συνιδ. 12,50% – Τσακανίκας Παναγιώτης του ∆ηµητρίου µε ποσοστό συνιδιοκ. 37,50% Α∆Α: Β4ΓΣΩ65-0ΚΗ 6 Ο.Τ. / κτηµ. αριθµός ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) Ο.Τ.1242- 1243 090302 95 µεγάλες ελιές 95 Χ 120 ευρώ/τµχ. =11.400 11.400 (Β) Καθορίζει τη τιµή µονάδος για την αποζηµίωση των επικειµένων προκειµένου για την ανέγερση σχολείου στο Ο.Τ. Κ.Φ. 1231 (01) ως εξής: Για την ιδιοκτησία µε κτηµατολ. αριθµό 021651 που βρίσκεται στα Ο.Τ. Κ.Φ. 1231-1231Α µε φερόµενους ως συνιδιοκτήτες τους: – Ραυτόπουλος Κων/νος του Ιωάννη µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 62,50% και – Ραυτοπούλου Αλίκη του Ιωάννη µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,50% Ο.Τ. / κτηµ. αριθµός ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) Ο.Τ.1231- 1231Α 021651 25 µεγάλες ελιές 25 Χ 120 ευρώ/τµχ. =3.000 3.000 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (Α)+(Β)= 9.520 + 11.400 + 3.000=23.920 ευρώ Γ) Η πίστωση θα διατεθεί σε βάρος του Κ.Α. 30-7424.004 [Αποζηµίωση επικειµένων ακινήτων βάσει Α.∆.Σ. Παρελθόντων ετών και 2012 περιοχής Επέκτασης ’91(Έσοδα από µετατροπή γης σε χρήµα –Επέκταση ’91)]. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 272/2012 Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται. Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο Γραµµατέας ΤΑ ΜΕΛΗ (Τ.Υ) ( Τ.Υ) (Τ.Υ)