Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την υπ’ αριθ. ΓΠ-192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013)και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 699).
 3. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 4.   Την με αριθμό 12/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
 5. Το από 27/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπακτίας
 6.  Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α’),  σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
 7.  Το γεγονός ότι ο Δήμος Ναυπακτίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2  του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
 8.  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας (ΦΕΚ. 4398/30-12-2016 τ..Β’.)

 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπακτίας, με θητεία από 13/03/2017 μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής:

 

 1. Τον κ. Κοτσανά Ανδρέα  και του μεταβιβάζει

 

Α. Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος πλην της αρμοδιότητας για την ανακύκλωση, και

Β. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες  για τη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου και ειδικότερα τα κατωθι:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

στ) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

 

 • Τον κ.  Σιαμαντά  Γεώργιο    και του μεταβιβάζει

 

 

           Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων  καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα Παιδείας, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Τουρισμού. Σε περίπτωση απουσίας του η τέλεση των πολιτικών γάμων  θα γίνεται  κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους κ. Καρακώστα Κων/νο  και κ.Φράγκο Αντώνιο.   

 

 

 • Τον κ. Καρακώστα Κωνσταντίνο και του μεταβιβάζει

 

 

Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

     Β. Τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας (πλην των θεμάτων δια βίου μάθησης), την επικοινωνία , τις δημόσιες σχέσεις και την ανακύκλωση

 

 

 • Τον κ. Φράγκο Αντώνιο  και του μεταβιβάζει

 

     Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

     Β. Τις αρμοδιότητες για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.   

     Γ. Τις  αρμοδιότητες  του  Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

   

   

 1.      Τον κ. Σύψα Ιωάννη και του μεταβιβάζει

     Α. Τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην  

          της  αρμοδιότητας για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

     Β. Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και  Απασχόλησης.

     Γ.   Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού,  Νέας Γενιάς και Τουρισμού

     

 1.      Τον κ. Σωτηρόπουλο Πολύκαρπο  και του μεταβιβάζει

 

Α.Τις κατά τόπο αρμοδιότητες  για τη Δημοτική Ενότητα Πυλήνης και ειδικότερα τα κάτωθι:

1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη

δημοτική ενότητα.

2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

6) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιαμαντάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Καρακώστα.

Από το σύνολο των έξι (6) ορισθέντων Αντιδημάρχων δικαιούνται την κατά νόμο αντιμισθία οι τέσσερις (4) εξ αυτών, ήτοι οι κ.κ Κοτσανάς Ανδρέας, Σύψας Ιωάννης, Σιαμαντάς Γεώργιος και  Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος.

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα

Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

 1. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
 2. Την με αριθμό  12 /2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
 3. Το από 27/8/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων

του Δήμου Ναυπακτίας

 1. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπακτίας
 2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

    Ορίζει με ρητή εντολή του τους κατωτέρω  Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ναυπακτίας με θητεία από 13-3-2017 έως 31-8-2019 και αναθέτει σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω

 1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σαλαμούρας Χρήστος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας  με αρμοδιότητες σε θέματα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης καθώς και την προετοιμασία ένταξης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ράπτης Ιωάννης ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας  με αρμοδιότητες σε θέματα του «Διεθνούς Δικτύου : Δρόμοι του Λεπάντο» και υπότιτλο «Από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  
 3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κούκουνας Αθανάσιος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες : την παρακολούθηση και  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική  ενότητα Πλατάνου , το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων.
 4. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πολονύφης Αντώνιος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες: την παρακολούθηση και  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική  ενότητα Χάλκειας, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων
 5. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κανέλλος Χαράλαμπος ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες: την παρακολούθηση και  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική  ενότητα Αποδοτίας, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων.

 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε

συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.