Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.  Α4α /Γ.Π.81288 (ΑΔΑ: 6ΔΞΝ465ΦΥΟ-ΑΝ2) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη

εγκρίθηκε η σκοπιμότητα εκτέλεσης του έργου «Αποξήλωση υφιστάμενων κουφωμάτων και προμήθεια-εγκατάσταση νέων συμπεριλαμβανομένων μερεμετιών στο Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «Χατζηκώστα»» προϋπολογισμού 450.000€.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά την έγκριση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου.

Συνεχίζουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 6η ΥΠΕ, υλοποιώντας όσα έχουμε στοχοθετήσει για τη Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα».