Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση (29-11-2018) του ΔΣ, ανανεώθηκαν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας και των δύο (2) Νοσηλευτικών Μονάδων (Αγρινίου – Μεσολογγίου) σε καθαριότητα, φύλαξη και σίτιση, μέχρι τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών κατ’ εφαρμογή σχετικής Νομοθετικής ρύθμισης του άρθρου 5 του Ν.4574/2018 (Α τεύχος 191).

Επίσης, με την υπ’ αριθμ. Γ2α/οικ. 90570/22-11-2018 (ΑΔΑ:6ΥΓΠ465ΦΥΟ-096) Κοινή Υπουργική Απόφαση κατανέμονται νέες θέσεις εργασίας που συστάθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 4565/2018 και προστίθενται στις Ο.Ε.Υ. και των δύο (2) Νοσοκομείων ως εξής:

  • Οχτώ (8) θέσεις στη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου
    • 3 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων
    • 2 ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών – Βιολόγων
    • 2 ΤΕ Λογιστικής
    • 1 ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Μία (1) θέση στη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου
    • ΔΕ Χειριστών Ιατρικών συσκευών

Τέλος με απόφαση του ΔΣ αναδείχθηκε ο ανάδοχος-σύμβουλος που θα υποβάλει την τελική πρόταση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αγρινίου μέχρι 31-12-2018.

«Θεωρούμε τα παραπάνω, εξέλιξη θετική και συνεχίζουμε» καταλήγει η ανακοίνωση του Διοικητή του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτη Παπαδόπουλου.