Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò (Ê), ÷áéñåôÜ ôïí âïõëåõôÞ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ãéþñãï ÂáñåìÝíï (Á) õðü ôï âëÝììá ôïõ Ãà ôçò ÊÅ ôïõ ÊÊÅ ÄçìÞôñç Êïõôóïýìðá (Ä) óõíïìéëïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò ïñêùìïóßáò ôùí âïõëåõôþí óôç ÂïõëÞ, ÁèÞíá, ÓÜââáôï 03 Ïêôùâñßïõ 2015. Ïé âïõëåõôÝò üðùò ðÜíôá, Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîïõí íá äþóïõí ðïëéôéêü Þ èñçóêåõôéêü (÷ñéóôéáíéêü Þ ìïõóïõëìáíéêü) üñêï. Ïñêßóôçêáí ïé 300 âïõëåõôÝò ôùí ïêôþ êïììÜôùí ðïõ åêëÝ÷èçêáí óôéò ôåëåõôáßåò åèíéêÝò åêëïãÝò ôçò 20çò Óåðôåìâñßïõ. Óôç íÝá êïéíïâïõëåõôéêÞ ðåñßïäï, ï ÓÕÑÉÆÁ èá áíôéðñïóùðåýåôáé áðü 145 âïõëåõôÝò, ç ÍÄ áðü 75, ç ×ñõóÞ ÁõãÞ áðü 18, åíþ ç ÄçìïêñáôéêÞ ÓõìðáñÜôáîç (ÐÁÓÏÊ-ÄÇÌÁÑ) èá åêðñïóùðåßôáé áðü 17 âïõëåõôÝò, ôï ÊÊÅ Ý÷åé åêëÝîåé 15, ôï ÐÏÔÁÌÉ 11, ïé ÁÍÅË 10 êáé ç ¸íùóç Êåíôñþùí 9 âïõëåõôÝò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ
Δυο αναπληρωτές υπουργούς στην προηγούμενη κυβέρνηση, τους οποίους έκοψε από το τωρινό σχήμα, και έναν μονίμως αποκλεισμένο από τις κυβερνήσεις του, πρότεινε ο Αλέξης Τσίπρας για αντιπροέδρους της Βουλής στην κοινοβουλευτική του ομάδα.

Και οι τρεις εξελέγησαν στην ψηφοφορία που έγινε με κάλπη. Πρώτος ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκης, η πρώην αρμόδια για τη μετανάστευση Τασία Χριστοδουλοπούλου και ο πρώην δημοσιογράφος Γιώργος Βαρεμένος, ο οποίος κρύβει με μεγάλη δυσκολία τις διαφωνίες του τόσο για το μνημόνιο όσο και για το κυβερνητικό σχήμα.

Υποψηφιότητα έθεσαν ακόμη 5 βουλευτές. Τη σειρά των αντιπροέδρων θα ορίσει ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι για τις θέσεις των αντιπροέδρων έλαβαν τις εξής ψήφους:

Τάσος Κουράκης 81
Γιώργος Βαρεμένος 68
Τασία Χριστοδουλοπούλου 68

Μουσταφά Μουσταφά 54

Νίκος Συρμαλένιος 50

Χαρά Καφαντάρη 50
Δημήτρης Γάκης 24
Εύη Καρακώστα 14

http://www.aixmi.gr/