Ο Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου και έχοντας υπόψιν:

  1. Το άρθρο 211 του Ν. 3584/07
  2. Την παρ. του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011
  3. Το άρθρο 46 παρ. 2 του καταστατικού
  4. Το άρθρο 15 παρ. 1α του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας
  5. Την έγκριση 38591/12-5-2020 σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με αριθ. 4/2020
  6. Τον Κ.Ε.Υ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου
  7. Ότι η πρόσληψη για τους Υδρονομείς θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα  6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957  « Περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ 60 Α)

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ.), συνολικά είκοσι οχτώ( 28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου που εδρεύει στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων,με  τα  αντίστοιχα  απαιτούμενα προσόντα όπως στην αναλυτική προκήρυξη:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΒΑΘΜΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΣΑΠΑΣ 1 ΥΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση 5 (πέντε) μηνώνμε δικαίωμα παράτασης
ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 7 ΥΕ Από την έναρξη ως και τη λήξη αρδευτικής περιόδουμε δικαίωμα παράτασης
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 16 ΥΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/8/2020με δικαίωμα παράτασης
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΑΠΩΜΑ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ΥΕ Από την έναρξη ως την ολοκλήρωση 4 (τεσσάρων) μηνών με δικαίωμα παράτασης
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2 ΥΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση (5) πέντε μηνώνμε δικαίωμα παράτασης
ΣΥΝΟΛΑ 28    

Οι ενδιαφερόμενοι – οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 64 ετών και οφείλουν  από 18/5/2020 έως και 22/05/2020 αφού ενημερωθούν στα γραφεία του Οργανισμού για τις ιδιαιτερότητες και τη φύση των εργασιών, να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτεεξουσιοδοτημένο, με άλλο από αυτούς πρόσωπο αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                                      ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ