Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 53278/749/1-3-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Αιτ/νίας, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων τρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και οχτώ λεπτών (1376,08), σε Πρατήριο Υγρών Καυσίμων στην περιοχή του Μεσολογγίου επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο ελεγκτών του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου σε βυτίο διανομής υγρών καυσίμων, ευρέθηκε περίσσευμα Εκατό (100) λίτρων πετρελαίου κίνησης μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας  βάση των αποδείξεων που είχαν εκδοθεί από το σύστημα εισροών – εκροών του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 125 παρ 10  της Υ. Α. Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)», για την οποία  προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους  ίσον  με το δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. Για το υπολογισμό της ποσότητας επί της οποίας επιβάλλεται  το πρόστιμο λαμβάνεται υπόψη ανοχή 0,5 % στην αρχική φορτωθείσα ποσότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπ΄όψη την τιμή πετρελαίου κίνησης 1,338 ευρώ / λίτρο, το διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται στο ποσό :

Π = {[100-(0.005 x 100)]x1,383} x 10 = 1376,08 ευρώ.