Επίσημα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ

tagmatarxis-tsaknis_450_300

Χθες έγινε η μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τους προτεινόμενους για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Και μπορεί η εισήγηση της πλειοψηφίας να ήταν αρνητική αλλά πριν από λίγο δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφασηδιορισμού του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τον αρμόδιο υπουργό ΕπικρατείαςΝίκο Παππά η οποία είναι η εξής: 

«Διορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 7 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4324/29.04.2015 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44), όπως ισχύει.
β. Την από 25 Μαΐου 2015 (αριθμός πρωτοκόλλου 2242/26.5.2015) Έκθεση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής.
γ. Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).
δ. Την υπ’ αριθ. Υ9/30−1−2015 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας, Νικολάου Παππά» ( Β΄ 207).
ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
στ. Του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)» (Α΄ 314), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. Του Ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α΄ 112), όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον διορισμό του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», ως ακολούθως:
1) Τσακνής Διονύσιος του Γεωργίου, μουσικοσυνθέτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Ταγματάρχης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, δημοσιογράφος, Διευθύνων Σύμβουλος.
3) Γρηγορίου Μιχάλης του Γρηγορίου, συνθέτης –διδάκτωρ μουσικολογίας, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Παπακωνσταντίνου Ελισάβετ του Ευγένιου, σκηνοθέτις, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
5) Τρανός Νικόλαος του Αναστασίου, εικαστικός Αντιπρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των ανωτέρω μελών ορίζεται για πέντε (5) έτη από το διορισμό τους».

Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, λοιπόν, οι Διονύσης Τσακνής, Λάμπης Ταγματάρχης , Μιχάλης Γρηγορίου, Έλλη Παπακωνσταντίνου και Νίκος Τρανός είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ. Αυτή την ώρα μάλιστα βρίσκονται στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και ενημερώνονται από τον Πέτρο Μάη, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη τους συνεδρίαση.

newsit.gr