ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ: Ρύθμιση οφειλών έως 30.4.2015. Του Κωνσταντίνου Τζίκα για το agriniotimes.gr

Με νόμο για την επανεκκίνηση της οικονομίας (Νόμος υπ’αριθμ. 4321/21.3.2015) μόλις πρόσφατα παρέτεινε η Κυβέρνηση την προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 30 Απριλίου 2015 για υπαγωγή στις 100 δόσεις των ασφαλισμένων που οφείλουν εισφορές στα ασφαλιστικά τους ταμεία. Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 31 Μαρτίου 2015. Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι πλην των ασφαλισμένων του ΝΑΤ. Επίσης οι ασφαλισμένοι μπορούν να ρυθμίσουν μέχρι και τις οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015 κατόπιν αίτησής τους προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.

Το άρθρο 28 του παρόντος νόμου, αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, προβλέπει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Όλοι οι ασφαλισμένοι μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση πλην του ΝΑΤ μέχρι 30.4.2015

Όπως αναφέρει ο ανωτέρω νόμος, στην ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι τις 30.4.2015. Στην παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις. Σε περίπτωση μετάπτωσης από υφιστάμενη ρύθμιση στην παρούσα, για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης του παρόντος νόμου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.

Για φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά τους, καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα, σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά το έτος χρήσης 2014, μη συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων ανεργίας και προνοιακών παροχών, ο νόμος προβλέπει την αναστολή, μετά από αίτησή τους, του συνόλου των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών, μετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στη ρύθμιση της παρ. 1, με αίτηση που υποβάλλεται προς τον οικείο φορέα ασφάλισης μέχρι τις 31.3.2016. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για οφειλές ατομικών επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.A.M. από απασχόληση προσωπικού.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015 και εφεξής.

Έκπτωση επί των προσαυξήσεων

Επίσης ο νόμος χορηγεί στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:

i. Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.

ii. Ρύθμιση έως 36 δόσεις, έκπτωση 80%.

iii. Ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.

iv. Ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις, έκπτωση 60%.

v. Ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.

Καταβολή 1ης δόσης

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως αυτός ισχύει, και τηρούν τους όρους αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30.4.2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

Αίρεται το μέτρο της κατάσχεσης

Όπως προβλέπει ο παρόν νόμος, το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος, αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Πότε απόλλυται η ρύθμιση;

Η ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών απόλλυται σε περίπτωση: 1ον που καθυστερήσει ο οφειλέτης πέραν του ενός μηνός, μίας δόσης της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης,

2ον που δεν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του.

Συνέπειες απώλειας ρύθμισης

Σύμφωνα με τον νόμο, η απώλεια της ρύθμισης, έχει ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

β) την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,

γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα, από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα.

Οφέλη από την τήρηση της ρύθμισης

1. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

2. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.

3. Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση.

4. Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

Εν κατακλείδι, στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών κλπ τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

*ο κ. Τζίκας είναι δικηγόρος & πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

www.tzikas-lawfirm.gr

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ. ΤΖΙΚΑ*

[email protected]