Με τη δροσιά της λίμνης 1η Παραδοσιακή γιορτή στην Τριχωνίδα