Παρέμβαση του Τ.Ε.Ε Αιτωλοακαρνανίας στον δήμο Αγρινίου για τις χρήσεις γης και συντελεστή δόμησης

Την Δ.Ε. του Τμήματος απασχόλησε εκ νέου το φλέγον ζήτημα των χρήσεων γής αλλά και του εφαρμοζόμενου συντελεστή δόμησης στον Δήμο Αγρινίου.

Προς τούτο απεφασίσθη να σταλεί σχετική επιστολή προς τον Δήμο Αγρινίου προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην λύση του προβλήματος, το οποίο επιφέρει μείζονα και πλείστα προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως. Η επιστολή έχει ως εξής:

Προς

Δήμο Αγρινίου

Δήμαρχο κ. Παπαναστασίου Γεώργιο

Χαρ. Τρικούπη 10, Αγρίνιο

Αξιότιμε Δήμαρχε

Μετά το έγγραφο (συν. 1) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας) με το οποίο δόθηκε απάντηση σε σχετικά έγγραφα τόσο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όσο και του Δήμου Αγρινίου η οποία αφορά τις χρήσεις γής αλλά και τον εφαρμοζόμενο Συντελεστή Δόμησης σε περιοχές στις οποίες ισχύουν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 & 9 του Ν.2508/97, το θέμα απασχόλησε εκ νέου την Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος λόγω της μεγάλης βαρύτητας ως προς τα αποτελέσματα που αυτό επιφέρει, οικονομικά και κοινωνικά.

Ανάλογη παρέμβασή μας υπήρξε τον Μάρτιο του 2013 (συν. 2) όταν αμέσως μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. ανέκυψε αρχικά το ζήτημα, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο του 2013 ο Δήμος Αγρινίου προς θεραπεία αυτού να προβεί σε ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Αγρινίου Πολεοδομικό Συγκρότημα Αγρινίου Αγ. Κωνσταντίνου, Δοκιμίου για την προσαρμογή του προς το εγκεκριμένο ΓΠΣ όσο αφορά τους όρους δόμησης και της χρήσης γής».

Με την ψήφιση του Ν. 4269/2014 τον Ιούνιο του 2014, διεφάνη, βάσει ερμηνείας η οποία ήταν αντίθετη αυτής που σήμερα δίδεται από το Υπουργείο (ως προς την εφαρμογή του Σ.Δ.), ότι το πρόβλημα ελύθη.

 

Συνάδελφε Δήμαρχε

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη, όπως πρόδηλα προκύπτει, να συνταχθεί η σχετική πολεοδομική μελέτη και εν τέλει να εγκριθεί αυτή το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να επέλθει θεραπεία του προβλήματος.

Τέλος εφιστούμε την προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξει πρόσθετο χρονικό διάστημα το οποίο θα αποτελέσει νέα καθυστέρηση, στο γεγονός ότι μετά την ψήφιση του Ν. 4269/2014 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εναρμόνιση του Γ.Π.Σ. στα προβλεπόμενα του ανωτέρω νόμου.

 

Συναδελφικά

Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Ο Πρόεδρος

Ρόκος Κωνσταντίνος