Τοπικό Πρόγραμμα ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών στον Αμβρακικό. Οι περιοχές στην Αιτωλοακαρνανία

Oι περιοχές παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας είναι οι:
    Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Αμβρακικού, Δήμος Ν. Σκουφά (Δ.Ε. Αράχθου και Δ.Ε. Κομμένου),  Δήμος Αμφιλοχίας, Δήμος Ακτίου Βόνιτσας (εκτός ΔΔ Βόνιτσας) και Μεδεώνος (Δ.Δ. Τρύφου και Δ.Δ. Κατούνας).
   Η ETANAM  Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), του Άξονα 4 “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών“, ανακοινώνει ότι :
  στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 4.1.1_1.0 (ΑΔΑ: ΩΦ62465ΦΘΗ-ΨΓ3)  2ηςΠρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”, προκηρύσσει έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ποσού 1.327.764,85 €, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:…………
 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, ΑΞΟΝΑΣ 4, ΕΠΑΛ 2007-2013
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΔΡΑΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΚΩΔ.
4.1.1
1.327.764,85 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
i. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΩΔ.
4.1.1.1
195.000,00€
ii. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ
ΚΩΔ.
4.1.1.2
721.764,85 €
iiiΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΩΔ.
4.1.1.3
411.000,00 €
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ των Κατηγοριών Πράξεων  του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ  είναι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1: Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία (Κατηγορία Πράξης 4.1.1.1) και είναι κατά προτεραιότητα μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης του Άξονα 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3 : Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ( ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές Εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές  Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου  προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
v   Για τις Κατηγορίες Πράξεων 4.1.1.1 & 4.1.1.3 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 16/06/2015 και ώρα 15:00.
v   Για την κατηγορία πράξεων 4.1.1.2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η  23/06/2015 και ώρα 15:00.
Oι περιοχές παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιείας είναι οι:
Δήμος Πρέβεζας, Δήμος Αμβρακικού, Δήμος Ν. Σκουφά (Δ.Ε. Αράχθου και Δ.Ε. Κομμένου),  Δήμος Αμφιλοχίας, Δήμος Ακτίου Βόνιτσας (εκτός ΔΔ Βόνιτσας) και Μεδεώνος (Δ.Δ. Τρύφου και Δ.Δ. Κατούνας) .
    Το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 60% – 65% αναλόγως τη μορφή του δικαιούχου, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό(αλιευτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, οικοτουρισμός κλπ), μετατροπή-εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών για μη αλιευτική δραστηριότητα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του οικοτουρισμού, βιοτεχνικές μονάδες αλιευτικών προϊόντων, οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την  α΄ μεταποίηση κλπ.
       Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ υλοποιεί στην  περιοχή παρέμβασής της, ήτοι στους  νομούς Άρτας, Πρέβεζας & Αιτ/νίας, το τοπικό πρόγραμμα Leader Αλιείας, διαθέτοντας ποσό δημόσιας δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων  τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (4.375.000€), που επιμερίζεται τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες επενδύσεις συμβάλλοντας στην αναδιάρθρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και γενικότερα στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
       Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης με τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, καθώς και όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από την 1η ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.ΟΤΑ  στην Δ/νση: Λ. Ιωαννίνων 210 τ.κ. 48100 Πρέβεζα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας:www etanam.gr
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ε.Δ.Τ.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ