Υποτροφίες από το Ίδρυμα Λεωνίδα Χαραλάμπους – Κολοκύθα στη Ναύπακτο

Το Ίδρυμα Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ, θα χορηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του μια υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε ταλαντούχο νέο ή νέα που κατάγεται από την γενέτειρα του Ιδρυτή, την Ναύπακτο, Χριστιανό/η Ορθόδοξο το Θρήσκευμα, με εξαιρετική επίδοση στα γράμματα και το ήθος, για την συνέχιση των σπουδών του/της σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αλλοδαπής, αναγνωρισμένο και ισότιμο των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου ΑΕΙ, Ελληνικού ή ισοτίμου,  της Aλλοδαπής, τουλάχιστον 7,00 (επτά) και ηλικία έως 36 ετών.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τους ως άνω όρους και που ενδιαφέρονται για την λήψη υποτροφίας πρέπει να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης αυτής, σε ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, αίτηση προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος (Ταχ. Δ/νση: Τζαβέλα 23 – Ναύπακτος 30300) συνοδευομένη από τα εξής:

 1. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του/της υποψηφίου υποτρόφου.

 2. Πιστοποιητικό του Δήμου Ναυπακτίας με το οποίο θα βεβαιούται “η καταγωγή” του υποψηφίου υποτρόφου από τον τέως Δήμο Ναυπάκτου (προ Καποδίστρια). Η καταγωγή θα αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι η κτήση της δημοτικότητας του υποψηφίου ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του έγινε λόγω γεννήσεως και όχι από μεταδημότευση ή διετή παραμονή.

 3. Πιστοποιητικό του Α.Ε.Ι. του οποίου είναι πτυχιούχος που να περιέχει τον βαθμό πτυχίου, αριθμητικά και ολογράφως και με αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων. Οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου μαθήματα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας Σχολής όπου θα αναγράφεται η αναλυτική βαθμολογία και ο τελικός βαθμός πτυχίου, αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Εάν ο υποψήφιος/α υπότροφος είναι κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ της  Aλλοδαπής,     αναγνωρισμένου και ισοτίμου με τα Ελληνικά: θα υποβάλλει το ως άνω πιστοποιητικό πτυχίου επίσημα μεταφρασμένο και που θα συνοδεύεται απαραιτήτως και από βεβαίωση, του κατά τον Νόμο Φορέα Πιστοποίησης Ισοτιμίας, για την ισοτιμία και την βαθμολογική αντιστοιχία με τα Ελληνικά ΑΕΙ, αριθμητικά και με ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων.

 1. Η χρονική διάρκεια των σπουδών έως την κτήση του πτυχίου θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή του υποτρόφου.

 2. Bιογραφικό σημείωμα με κάθε πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικό έργο, διακρίσεις στον επιστημονικό τομέα, συστατικές επιστολές καθηγητών σχετικών με την ειδικότητα του υποψηφίου, γλωσσομάθεια κλπ.) που θα αναφέρεται στην έφεση και το τάλαντο των υποψηφίων υποτρόφων στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους και θα βοηθήσει τα μέλη του Δ.Σ. στην ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.

 3. Βεβαίωση αποδοχής της συνέχισης των σπουδών από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

 4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

 5. Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που θα αποδεικνύει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτή ή έχουν αναβολή κατάταξης που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή είναι στρατευμένοι αλλά η θητεία τους λήγει πριν από την έναρξη του προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο υπότροφος στο ΑΕΙ εξωτερικού.

Δεν αναστέλλεται η έναρξη της υποτροφίας για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

 1. Αντίγραφα των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλης υποτροφίας και δεν θα κάνουν χρήση αυτής για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και ότι εάν λάβουν άλλη υποτροφία κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου θα το δηλώσουν αμέσως στο Ίδρυμα.

 3. Η βαθμολογία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν υποκαθιστά τον καθοριστικό όρο της προκήρυξης που αναφέρεται στον βαθμό πτυχίου του ΑΕΙ.

 4. Tο Δ.Σ. του Iδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει υπότροφο με γνώμονα την καταστατική πράξη, το συμφέρον και την σωστή λειτουργία του Iδρύματος. Επίσης το Ίδρυμα ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας αν διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων.

 5. Tο Δ.Σ. εάν κρίνει σκόπιμο, δύναται  να καλέσει σε συνέντευξη τους υποψηφίους υποτρόφους που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.

 6. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος, δυναμένη να ανανεωθεί, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος σε περίπτωση λίαν εξαιρετικής προόδου του υποτρόφου στην μετεκπαίδευσή του.

 7. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται έως 600 ευρώ μηνιαίως.

 8. Η έναρξη της υποτροφίας πρέπει να γίνει ανυπερθέτως εντός του 2015.

 9. Η οριστική επιλογή του υποτρόφου υπόκειται στην τελική έγκριση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Στερεάς – Ιονίων.

 10. Σε περίπτωση της μη αποδοχής, για διαφόρους λόγους, της υποτροφίας από τον εκλεγέντα υπότροφο, και εφ’ όσον η πράξη αυτή συντελεσθεί εντός του 2015, το Δ.Σ. δύναται, με απόφασή του, να επιλέξει ως υπότροφο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 τον δεύτερο, κατά την αξιολόγηση, υποψήφιο υπότροφο. H επιλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Στερεάς – Ιονίων.

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας, γενικώς δε να δοθεί ευρεία δημοσιότητα στα τοπικά Μέσα Μαζικής Πληροφόρησης.