Στο 30% ο συντελεστής για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας

Με σημερινή απόφαση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Ευάγγελου Σημανδράκου, καθορίστηκε ο συντελεστής που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας, για το έτος αιτήσεων 2022, σε 30%.

Υπενθυμίζουμε ότι η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, με την προϋπόθεση να είναι νέοι/-ες γεωργοί.

Για τους σκοπούς του εν λόγω καθεστώτος, ως γεωργοί νεαρής ηλικίας, με πρώτη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2022 νοούνται:

α. Τα Φυσικά Πρόσωπα, εφόσον:

 • δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή
 • έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
 • είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης

Για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 2022, ως νέοι/-ες γεωργοί θεωρούνται:

όσοι/-ες γεννήθηκαν από 01.1982 έως 31.12.2004

το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας τους προσδιορίζεται από το έτος 2017 και μετά.

β. Τα Νομικά ΠρόσωπαΙερές Μονές), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το νομικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιμα εκτάρια.
 • Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νέος/-α γεωργός, δηλαδή:
 • γεννήθηκε από 01.1982 έως 31.12.2004.
 • το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ταυτίζεται με το έτος έναρξης καθηκόντων στο Νομικό Πρόσωπο, από το έτος 2017 και μετά.
 • ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του νομικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς για κάθε έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας, είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους γεωργούς («οικονομικοί διαχειριστές») σε αυτό.
 • Ως μακροχρόνιος έλεγχος ορίζεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών και αφορά σε νέους/-ες γεωργούς με ποσοστό κατοχής/μερίδιο στο κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.

Υπό τους εξής όρους:

 • ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.
 • ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του νομικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.

Ως νέοι/-ες γεωργοί, επίσης νοούνται:

α. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν στο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας τα έτη 2018 – 2021.

β. Τα νομικά πρόσωπα (ή οι Ιερές Μονές) που εντάχθηκαν στο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας τα έτη 2018 – 2021. Σε περίπτωση που πολλά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και προσώπου(- ων) που δεν είναι γεωργός/-οί νεαρής ηλικίας, συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου, ο/η γεωργός/-οί νεαρής ηλικίας, για κάθε έτος για το οποίο το νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας, είναι σε θέση να ασκεί/-ούν τον εν λόγω αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο.

Η ενίσχυση παύει να χορηγείται, εάν όλοι γεωργοί νεαρής ηλικίας που πληρούν τα κριτήρια έχουν παύσει να ασκούν τον έλεγχο επί του νομικού προσώπου.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Ο.Σ.Δ.Ε. 2023: Τι θα ισχύσει για μισθωτήρια, ΑΤΑΚ, Κτηματολόγιο και δημόσιες εκτάσεις