38 ασφαλισμένοι μόνο προχώρησαν σε ρύθμιση στον ΟΑΕΕ Αγρινίου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Από τις 02/4 έχει τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις ρυθμίσεις οφειλών στον ΟΑΕΕ, ενώ από την προηγούμενη μέρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ήδη είχαν ξεκινήσει να κάνουν τις ρυθμίσεις τους.  Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον προϊστάμενο του ΟΑΕΕ του Αγρινίου κ Χρήστο Πελεκάνο, οι οφειλέτες που έχουν κάνει ρύθμιση είναι 38.

Οι ασφαλισμένοι οφειλέτες του ΟΑΕΕ διακρίνονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτή όσων δηλώθηκαν στο Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ) που ανήκει στο ΙΚΑ και η δεύτερη κατηγορία είναι όλων όσων χρωστάνε, αλλά οι οφειλές τους παραμένουν στον ΟΑΕΕ. Οι δύο κατηγορίες διακρίνονται μεταξύ τους από τα οφειλόμενα ποσά. Αν το ποσό ξεπερνά τις 5.000 ευρώ της εκπρόθεσμης οφειλής, τότε βεβαιώνεται στο ΚΕΑΟ και αν φυσικά ο οφειλέτης είναι εν ενεργεία ασφαλισμένος (αν δεν έχει ζητήσει και δεν έχει πάρει διαγραφή), ενώ για οφειλές μικρότερες του παραπάνω ποσού οι οφειλέτες παραμένουν στον ΟΑΕΕ. Για όσες οφειλές έχουν παραπεμφεί στο ΚΕΑΟ, τότε οι οφειλέτες θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση της ρύθμισή τους εκεί, ενώ οι όροι θα είναι οι ίδιοι με αυτούς των υπολοίπων οφειλετών που παραμένουν στον ΟΑΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του Απριλίου.

«Η ρύθμιση του οργανισμού είναι πολύ ευνοϊκή, παρά τις όποιες δυσκολίες» δήλωσε ο κ Πελεκάνος, ο οποίος παρουσίασε και όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δικαιούχοι υπαγωγής είναι όλοι οι ασφαλισμένοι, ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια ή επικουρική ασφάλιση, ενώ δεν υπάγονται στη ρύθμιση οι προαιρετικά ασφαλισμένοι και όσο έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης. Οι οφειλές που εντάσσονται είναι όσες είναι ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2014, ενώ δεν ρυθμίζονται οι οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνων και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Οι όροι της ρύθμισης είναι η επιβάρυνση της κύριας οφειλής με τέλη καθυστέρησης, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την 31.12.2012 και ετήσιο επιτόκιο 8,05% από 1.1.2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης, η εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου επιβαρύνσεων (Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου), που διαμορφώνονται ως εξής:

1) Εφάπαξ εξόφληση    ποσοστό έκπτωσης 100%

2) Έως τριάντα έξι(36) δόσεις  ποσοστό έκπτωσης 80%

3) Από τριάντα επτά (37) έως πενήντα (50) δόσεις   ποσοστό έκπτωσης  70%

4) Από πενήντα μία (51) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις   ποσοστό έκπτωσης 60%

5) Από εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις   ποσοστό έκπτωσης  50%

Επίσης, κατά τον κ Πελεκάνο, οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ κύριας οφειλής δεν επιβαρύνονται με τόκο αποπληρωμής, οφειλές άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνονται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο 3%). Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης διαμορφώνεται στα 50 ευρώ, ενώ η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. Εκτός της πρώτης, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή), την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, ενώ κατά την διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση μιας δόσης, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης, για ένα μήνα, η οποία καταβάλλεται με την επόμενη δόση. Η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, είναι υποχρεωτική, ενώ κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για την ένταξη στη ρύθμιση, όπως προαναφέραμε, μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα Απριλίου 2015 (30.04.2015).

Με τη διάταξη του άρθρου 29 Ν. 4321/2015, παρέχεται το δικαίωμα σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία(παρ. 5 άρθρ. 32 Ν. 4075/2012, όπως ισχύει), να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ των τριών αμέσως επόμενων κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης (ΠΔ 5/2007) από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά και να παραμείνουν σε αυτή έως 31.12.2016. Το δικαίωμα παρέχεται επίσης σε ασφαλισμένους που: Έχουν απολέσει μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4321/2015(21.3.2015) και έχουν ενεργό δικαίωμα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης και επιθυμούν, με αίτησή τους, να επεκτείνουν το δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που απολείπονται(1 ή 2).

Κων/νος Χονδρός ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»