Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αερογέφυρα για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κεντρικής νησίδας με κινητή εργοταξιακή σήμανση, στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 68+100 έως και την χ/θ 69+700».

  • Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. 4. Το υπ’ αριθ. 277408/90522/2053 από 28/03/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..
  5. 5. Την υπ’ αριθ. 6313/22/651315 από 28/03/2022 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου. 

Και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών,  στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία  οχημάτων και εργαζομένων,

  • Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 68+100 (Αερογέφυρα) έως την χ/θ 69+700 (Κόμβος Εθνικού Σταδίου), προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες καθαρισμού κεντρικής νησίδας της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, με κινητή εργοταξιακή σήμανση, στα πλαίσια του έργου «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2019-2021».   

2.- Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 06/04/2023 μέχρι και την Δευτέρα 10/04/2023, κατά τις ώρες 07:00 έως 19:00. 

3. Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Ε.Ο. θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ  Α.Τ.Ε.», να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 07:00 ώρα της 06/04/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 19:00 ώρα της 10/04/2023.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.   

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής 

 

Διαβάστε επίσης: Ο Διοικητής της Π.Υ. Αιτωλοακαρνανίας στον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας (Photos)