Τα Αγροτικά Δίκτυα συμβάλλουν στην εφαρμογή της Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη σχετικά με τις συνεισφορές του ENRD και του NRN.

Αυτά τα δύο δίκτυα οδήγησαν στη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην καθημερινή υλοποίηση έργων αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014-2022. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, καλύτερη εφαρμογή που ταιριάζει περισσότερο στις τοπικές ανάγκες.

Οι δραστηριότητες και η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών που πραγματοποιήθηκαν από αυτά τα δίκτυα εξασφάλισαν υψηλότερη ικανότητα και ποιότητα διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τον συντονισμό όλων των ενδιαφερομένων και καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς αντιπροσώπευαν ένα ευρύ φάσμα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαστών και των υλοποιητών πολιτικών και προγραμμάτων, αντιπροσωπευτικών φορέων ομάδων συμφερόντων (οργανώσεις που εκπροσωπούν αγρότες, διαχειριστές δασών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αγροτικές κοινότητες κ.λπ.) και τοπικούς φορείς (αγρότες, δικαιούχοι έργων, Τοπικές Ομάδες Δράσης, κ.λπ.).

Η Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, ο δεύτερος πυλώνας της Κ.Γ.Π., εφαρμόστηκε μέσω προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης σε επίπεδο κράτους μέλους ή σε Περιφερειακό επίπεδο. Το 2007, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη (Ε.Δ.Α.Α.) και τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα έγιναν μέρος της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης, παράλληλα με την ενσωμάτωση του LEADER σε αυτήν την πολιτική. Το 2014, η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Αγροτική Παραγωγικότητα και Αειφορία (EIP-AGRI) συμπεριλήφθηκε επίσης στον δεύτερο πυλώνα της Κ.Γ.Π.

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τη δικτύωση στο πλαίσιο αυτών των δικτύων βοήθησαν στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του Δικτύου Κ.Γ.Π. της Ε.Ε., μιας πλατφόρμας όπου όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στη γεωργία και την αγροτική πολιτική μπορούν να ανταλλάσσουν γνώσεις και πληροφορίες. Τα δίκτυα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην αποσαφήνιση των εννοιών και στην επικοινωνία πληροφοριών σχετικών με την Ε.Ε., όπως για την Πράσινη Συμφωνία, τη νέα Κ.Γ.Π. ή το Μακροπρόθεσμο όραμα των αγροτικών περιοχών, και καθιστούν τις πληροφορίες της Ε.Ε. πιο προσιτές.

Η μελέτη περιγράφει επίσης 14 συστάσεις για το Δίκτυο Κ.Γ.Π. της Ε.Ε., με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Ισχυρά εργαλεία δικτύωσης, όπως εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις και καλές πρακτικές, θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύουν τη συνεργασία και να υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη νέα εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Κ.Γ.Π. με γνώμονα τις επιδόσεις.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Την Παρασκευή η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας