Τα αποτελέσματα του χθεσινού Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ ενέκριναν συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030. Αυτή η στρατηγική είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και θα αποτελέσει βασικό μέρος των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον 55% έως το 2030.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο αναγνώρισε τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση στη μετάβαση της ΕΕ σε μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική κυκλική βιοοικονομία. Οι υπουργοί χαιρέτησαν την έμφαση που δίνει η νέα στρατηγική στην προώθηση βιώσιμων προϊόντων με βάση το ξύλο και την πρόταση για τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής σχέσης για τη δασική έρευνα και καινοτομία.

Ωστόσο, το Συμβούλιο τόνισε επίσης την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της αειφόρου διαχείρισης των δασών και της σημασίας του σεβασμού των εθνικών αρμοδιοτήτων στον τομέα της δασοκομίας και της δασικής διαχείρισης. Τονίστηκε επίσης η σημασία της συμπερίληψης μιας διεθνούς διάστασης με στόχο τον περιορισμό της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών.

Κατάσταση της αγοράς

Με βάση τις πληροφορίες που παρείχαν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, οι υπουργοί πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση της αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα. Αν και ο αγροδιατροφικός τομέας της ΕΕ είχε καλές επιδόσεις στο σύνολό του, τα κράτη μέλη τόνισαν ορισμένες ανησυχίες, ιδίως τον αντίκτυπο στη γεωργία από την αύξηση του κόστους ενέργειας, εισροών και ζωοτροφών.

Η λιθουανική αντιπροσωπεία έλαβε επίσης τον λόγο για να υποβάλει κοινή δήλωση εξ ονόματος δεκατεσσάρων αντιπροσωπειών που ζητούν επείγοντα έκτακτα μέτρα στήριξης της ΕΕ για τον τομέα του χοιρείου κρέατος βάσει του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν περιελάμβαναν τον αντίκτυπο των καιρικών συνθηκών, τις κτηνιατρικές ασθένειες όπως η αφρικανική πανώλη των χοίρων και η γρίπη των πτηνών και πιθανές μελλοντικές διαταραχές στις εμπορικές σχέσεις με χώρες εκτός ΕΕ. Άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη

Κοινόχρηστα αποθέματα ιχθύων με το Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στις διαβουλεύσεις σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για κοινά αποθέματα με το Ηνωμένο Βασίλειο για το 2022, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή. Οι υπουργοί παρείχαν πολιτική καθοδήγηση στην Επιτροπή σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτών των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων.

Μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ, θα πραγματοποιούνται ετησίως διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ για τα κοινά ιχθυαποθέματα, σύμφωνα με τη Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ . Ο ρόλος του Συμβουλίου είναι να παρέχει καθοδήγηση στην Επιτροπή σχετικά με τη θέση της ΕΕ στις διαβουλεύσεις, ενώ παράλληλα λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων

Εβδομάδα επικονιαστών της ΕΕ

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για την Εβδομάδα Επικονιαστών της ΕΕ του 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27-30 Σεπτεμβρίου. Αυτή η τετραήμερη εκδήλωση συγκέντρωσε ομιλητές από την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις διοικήσεις των κρατών μελών, καθώς και ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους ΜΚΟ. Η εκδήλωση διερεύνησε τρόπους ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ για την αναστροφή της μείωσης των επικονιαστών έως το 2030. Μεταξύ των συστάσεων που διατυπώθηκαν ήταν η ανάγκη ενίσχυσης της επικοινωνίας και του διατομεακού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, η Επιτροπή διοργάνωσε ένα εργαστήριο με τίτλο «Δράσεις της ΕΕ για τους επικονιαστές σε γεωργικά τοπία» , στο οποίο συμμετείχαν βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από τη γεωργία, τους περιβαλλοντικούς φορείς, τις δημόσιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών. Το εργαστήριο δημιούργησε μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής που έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ των κρατών μελών.

Άλλα σημεία

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι υπουργοί έλαβαν πληροφορίες από την Επιτροπή σχετικά με την πρόσφατη διάσκεψη από το Farm to Fork , το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια και τη 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ . Οι αντιπροσωπείες παρείχαν επίσης πληροφορίες σχετικά με την ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Λα Πάλμα, θέματα που αφορούν πληθυσμούς καφέ αρκούδων και λύκων σε ορισμένες περιοχές και τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ .

e-ea.gr