Διευκρινίσεις εφαρμογής της Έκτακτης Εισφοράς του αρ. 157 του ν. 4759/2020

Aνακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ

Ο ΔΑΠΕΕΠ κατ’ εφαρμογή του αρ. 157 του ν. 4759/2020 (Φ.Ε.Κ. 245/Α/9-12-2020) εξέδωσε και ανάρτησε τα επικαιροποιημένα ενημερωτικά σημειώματα με τη μηνιαία ανάλυση της οφειλόμενης έκτακτης εισφοράς που θα παρακρατηθεί και αφορά τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τα οποία έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Η ως άνω οφειλόμενη έκτακτη εισφορά υπολογίστηκε ως εκατοστιαίο ποσοστό (6%) επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το διασυνδεδεμένο δίκτυο για τις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν λάβει χώρα ανά μήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020.

Στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα για έκδοση τιμολογίου από τον παραγωγό για το έτος 2021 θα αναγράφεται η ως άνω οφειλόμενη έκτακτη εισφορά που υπολογίστηκε για κάθε μήνα του 2020, η οποία και θα παρακρατείται και θα συμψηφίζεται με τις πληρωμές των τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών του έτους 2021, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του ν. 4759/2020 (Φ.Ε.Κ. 245/Α/9-12-2020).

e-ea.gr