Δήμος Πατρέων: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Παρασκευή – Τα θέματα

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 8η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα: 

 

 

 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 – Συμπλήρωση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2019 (εισηγητές: Χ. Κορδάς, Μ. Αναγνώστου – Αντιδήμαρχοι)
 • Έγκριση ήδη ασκηθείσας έφεσης κατά της αριθ. 102/2018 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών ( Εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος). 
 • Νομική στήριξη του κ. Κωστόπουλου Παναγιώτη, προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 • Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Έργα Υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσα-Σελλά-Αργυρά-Α. Καστριτσίου (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 3ου Πρακτικού περί παράτασης ισχύος προσφορών του έργου: «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Α) Έγκριση του 1ου πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (Προσωρινός ανάδοχος),  Β) Πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Α) Έγκριση του 1ου πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου και 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (Προσωρινός ανάδοχος), Β) Πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πατρέων και του λογισμικού και εξοπλισμού συστήματος πληροφόρησης χρηστών αστικών συγκοινωνιών» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος, Χ. Θεδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 491/22-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής: «Εξειδίκευση πίστωσης για την αποζημίωση  του κ. Ζουμά Παναγιώτη (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)        
 •  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 550€ στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Παρασκευοπούλου Λουίζας, για πληρωμή παραβόλου συμμετοχής στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες (εισηγητής: Π.Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι.Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)                                                  
 • Διαγραφή οφειλής (Παπακωνσταντίνου Γ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Μητρόπουλος Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Κάτσενου Β.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Αγαλιώτης Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Μάνου Ι., Μάνου Κ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 •  Διαγραφή οφειλής (Μεντζελοπούλου Μαρία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 •  Διαγραφή οφειλής (Ξανθοπούλος Γ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 •  Διαγραφή οφειλής (Αραπάκος Δ. – Αραπάκος Κ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αναγνώστου Π.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Συγκρότηση εκ νέου του γνωμοδοτικού οργάνου των Δ/νσεων  Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας και Διοικητικών Υπηρεσιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διαγωνισμού) για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων LED οδικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού» της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης (Επιτροπή Διενέργειας – Επιτροπή Αξιολόγησης) για την υπηρεσία «Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων γι την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν.Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Ακύρωση της αριθ. 520/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ