Εγγραφή στο Μητρώο Αμπελουργών κάτω του 1 στρ. για απόσταξη

Για την επόμενη αποστακτική περίοδο είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλων των αμπελοκαλλιεργητών κάτω του ενός (1) στρέμματος, ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα προϊόντα τους.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν έγκαιρα στην Υπηρεσία με τα κάτωθι δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο αμπελουργικό μητρώο του Υπ.Α.Α.Τ. πριν την έναρξη της επομένης αποστακτικής περιόδου.

  • Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο
  • Φωτοτυπία ταυτότητας.
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή αλλού φορολογικού εγγράφου που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
  • Τίτλος ιδιοκτησίας ή ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου.

e-ea.gr